Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in /archiwum/components/download/send.php on line 93

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /archiwum/components/download/send.php:93) in /archiwum/components/download/send.php on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /archiwum/components/download/send.php:93) in /archiwum/components/download/send.php on line 10

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /archiwum/components/download/send.php:93) in /archiwum/components/download/send.php on line 124

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /archiwum/components/download/send.php:93) in /archiwum/components/download/send.php on line 125

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /archiwum/components/download/send.php:93) in /archiwum/components/download/send.php on line 126

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /archiwum/components/download/send.php:93) in /archiwum/components/download/send.php on line 127

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /archiwum/components/download/send.php:93) in /archiwum/components/download/send.php on line 128

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /archiwum/components/download/send.php:93) in /archiwum/components/download/send.php on line 133

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /archiwum/components/download/send.php:93) in /archiwum/components/download/send.php on line 136

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /archiwum/components/download/send.php:93) in /archiwum/components/download/send.php on line 137

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /archiwum/components/download/send.php:93) in /archiwum/components/download/send.php on line 138
ࡱ> wzvPbjbjAh{{5+ @@@@@TTT8dTJJJJJJJJ$LaO8J]@8J@@Jsss@@JsJssEDIPp9|T+G&IJ0J:GO+HOLIIbO@rIs8J8JsJO :Ankieta dla mieszkaDcw Miasta Piastowa Szanowni PaDstwo! Zwracam si z ogromn pro[b o wypeBnienie niniejszej ankiety. Informacje w niej zawarte posBu| do opracowania dokumentu pt: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Jest to dokument o charakterze strategicznym, wyznaczajcy kierunki rozwoju Miasta Piastowa do roku 2020 w zakresie zadaD inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, w obszarach zwizanych m.in. z zaopatrzeniem w ciepBo i energi, budownictwem publicznym i mieszkalnictwem komunalnym, gospodark przestrzenn czy gospodark odpadami. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest tak|e dokumentem niezbdnym dla pozyskania [rodkw z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Powinien zatem wyznacza [ci[le okre[lone cele i projekty w zakresie m.in.: redukcji emisji gazw cieplarnianych, zwikszenia efektywno[ci energetycznej oraz mo|liwo[ci wykorzystania odnawialnych zrdeB energii w mie[cie w oparciu o zasoby lokalne. Serdecznie dzikuje za po[wicony czas, Burmistrz Miasta Piastowa Prosz zaznaczy wBa[ciwe lub uzupeBni wolne pola! 1. Adres nieruchomo[ci: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 2. Typ budynku: Budynek wolnostojcy, Blizniak lub szeregowiec, Mieszkanie w budynku wielorodzinnym. 3. Technologia wykonania budynku: Murowana, Prefabrykowana (np. wielka pByta), Drewniana, Inna, jaka? & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 4. Stan budynku: Czy wystpuje ocieplenie dachu (stropodachu) - TAK / NIE, Czy wystpuje ocieplenie [cian - TAK / NIE, Stolarka okienna - stan techniczny - (Bardzo dobry / Dobry / Dostateczny / ZBy). 5. Liczba mieszkaDcw: & & & . 6. Rok budowy budynku: & & & 7. Powierzchnia ogrzewana budynku w m2 & & & . 8. yrdBo ciepBa wykorzystywane do ogrzewania budynku: CiepBo z kotBowni lokalnej (osiedlowej), Ogrzewanie indywidualne: Wglowe, Elektryczne, Gazowe, Olejowe, Gaz ciekBy LPG, Biomasa/drewno, Pompa ciepBa, Inne: ................................ 9. Informacje dotyczce zrdBa ciepBa (kotBa) Moc kotBa/zrdBa & & & . [kW], Rok produkcji & & & & & .& .., 10. Paliwo/energia stosowane do ogrzewania budynku i podgrzania c.w.u. (wstaw X we wBa[ciwym polu) Wyszczeglnienie:Ogrzewanie:CiepBa woda u|ytkowa:Wgiel (w tym miaB)EkogroszekKotBownia lokalna Gaz z sieciGaz z butliOlej opaBowyBiomasa/drewnoEnergia elektryczna.0NPt & L j ïzk\PkPkAkAk5h&CJOJQJ^JhI!hCJOJQJ^JhI!CJOJQJ^JhI!h*2[CJOJQJ^JhI!hD CJOJQJ^J&hI!hD 56CJOJQJ^JaJh&5CJOJQJ^JaJ#h&h&5CJOJQJ^JaJ'hNh5CJOJPJQJ^JaJ'hNhur5CJOJPJQJ^JaJ'hNh5CJOJPJQJ^JaJ'hNhD 5CJOJPJQJ^JaJPtB hVXF & F d`gdD m$ & F d`gd1m$ dgdD m$ +d^+gdNm$ $+^+a$gdD m$ $a$gdD m$ $da$gdD m$ dgd&m$ $da$gd&m$j l J L  , B  .h˸˭˙wdwQ$h&56CJOJPJQJ^JaJ$hzGP56CJOJPJQJ^JaJ*hNhN56CJOJPJQJ^JaJhI!h156CJhI!hD 56CJhdxDCJaJhI!hCJaJhI!CJaJhI!hI!CJaJhI!hD CJaJhI!CJOJQJ^JhI!hD CJOJQJ^JhI!hI!CJOJQJ^JTVX^μΪwfwVEf6fhI!hCJOJQJ^J hI!hBCJOJPJQJ^JhI!h>*CJOJQJ^J hI!hurCJOJPJQJ^J hI!h*2[CJOJPJQJ^J hI!hCJOJPJQJ^J hI!h1CJOJPJQJ^J#hBh1>*CJOJQJ^JaJ#hBhB>*CJOJQJ^JaJ#hBh1>*CJOJQJ^JaJhN>*CJOJQJ^JaJ hBhD CJOJQJ^JaJBDFN DFHTVZpveTTeTTe hI!h1CJOJPJQJ^J hI!h*[CJOJPJQJ^JhI!CJOJPJQJ^JhI!h*2[CJOJQJ^JhI!h*[CJOJQJ^JhI!hCJOJQJ^JhI!h1CJOJQJ^JhI!hBCJOJQJ^J hI!hurCJOJPJQJ^JhI!hCJOJQJ^J hI!hCJOJPJQJ^J 0FvTT & Fd`gdD m$$d^a$gd*[m$$d7$8$H$a$gd*[ d7$8$H$gd*2[ & F dgd1m$ dgdD m$ dgdBm$,PRT̺艹pp\K<@tfff d$IfgdBm$kdL$$IfFF?N) O t06  44 la@BZ\^tfff d$IfgdBm$kd$$IfFF?N) O t06  44 la^`xz|tfff d$IfgdBm$kd$$IfFF?N) O t06  44 la|~tfff d$IfgdBm$kdG$$IfFF?N) O t06  44 latfff d$IfgdBm$kd$$IfFF?N) O t06  44 latfff d$IfgdBm$kd$$IfFF?N) O t06  44 la>@@@B@tfff d$IfgdBm$kdB$$IfFF?N) O t06  44 laEnergia ze zrdeB odnawialnychInne 11. Aczne roczne zu|ycie paliwa Wgiel (w tym miaB) & & & & .. ton, Ekogroszek & & & & & .& & & ton, Gaz sieciowy & & & & & .& & . m3 Gaz z LPG & & ..& & & & & & m3 Olej opaBowy & & & & & .& .... m3 Biomasa/drewno ..& & & & & .. ton Inne: ............................................ ton lub m3 12. Roczne zu|ycie energii elektrycznej & & & . kWh/rok 13. yrdBo wykorzystujce odnawialn energi (OZE): Nie Kolektor sBoneczny, Ogniwo fotowoltaiczne, Biomasa, Energia wiatrowa, Pompa ciepBa, Inne: & & & & & & & & & .. 14. Czy do 2020 roku planowane s inwestycje majce istotny wpByw na zmian zu|ycia energii w budynku? Nie Tak Je[li tak, to w ktrym roku & & & . Je[li tak, w jakim zakresie? (mo|na zaznaczy wicej ni| jeden zakres) Modernizacja zrdeB ciepBa, np. wymiana starego kotBa na nowy, Monta| pompy ciepBa, Monta| kolektorw sBonecznych, Monta| ogniw fotowoltaicznych, Ocieplenie [cian zewntrznych, Ocieplenie stropu/dachu/stropodachu, Wymiana okien, Wymiana drzwi, Wymiana o[wietlenia na energooszczdne, Rozbudowa budynku, Inne: ..................................................... 14. Jakie jest PaDstwa zainteresowanie dziaBaniami w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej , w zakresie i atrakcyjno[ci inwestycji: (1 bardzo atrakcyjne, 2 atrakcyjne 3 maBo atrakcyjne 4 nieatrakcyjne)) wymiana zrdBa ciepBa na nowsze (taDsze zrdBo energii), wymiana zrdBa na zasilane paliwem ekologicznym, monta| odnawialnego zrdBa energii na potrzeby ogrzewania, monta| odnawialnego zrdBa energii na potrzeby energii elektrycznej prace termomodernizacyjne obejmujce: ................................................................................................ inne dziaBania (jakie?) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Jeszcze raz dzikuje za wypeBnienie ankiety. Wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby opracowania, wdra|ania i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piastowa zgodnie z Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z pzniejszymi zmianami). & & & & & & & & & & & & & & & & & & .   PAGE \* MERGEFORMAT 1 @B@D@R@T@V@Z@j@@@@@@@AA A AA&A4A8A:AA@ALATA^AfAlApArAtAAAAAAAAAAAABLBbBfB޾ϾϾϭϾϾϾ{hI!h*[CJOJQJ^J#hI!hurCJH*OJPJQJ^J hI!h*[CJOJPJQJ^J hI!hurCJOJPJQJ^J hI!h*2[CJOJPJQJ^JhI!hCJOJQJ^J hI!hBCJOJPJQJ^J hI!hBCJOJPJQJ^J0B@D@N@P@R@tfff d$IfgdBm$kd$$IfFF?N) O t06  44 laR@T@V@@@ A@AtAAtkkZZZZZ & Fd`gdD m$ dgdD m$kd$$IfFF?N) O t06  44 laAAdBfBBB>CFCpCCCCCDDDD & Fd`gdD m$ & Fd`gdm$ & Fd`gdD m$ & Fd`gdI!m$ dgdD m$ & Fd`gdD m$ & Fd`gd*[m$fBjBpBBBBBBBBCDCFCjCnCpC|CCCCCCCCCCDDD"D;ޭ;;;s;dUhI!h*2[CJOJQJ^JhI!hBCJOJQJ^JhhI!CJOJQJ^JhI!CJOJPJQJ^JhCJOJPJQJ^JhI!hI!CJOJQJ^J hI!hI!CJOJPJQJ^JhI!hCJOJQJ^J hI!hurCJOJPJQJ^J hI!h*2[CJOJPJQJ^J hI!hBCJOJPJQJ^J"DDDDDDDDE E:EP@PzP~PPPPPPPPP$a$dgd1 $da$gdm$ $da$gd*2[m$ dgd*[m$ & Fdgd*[m$MNNNO6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~$OJPJQJ^J_HmHnHsHtHP`P NormalnydB*CJ_HmHphsHtHJJ NagBwek 1$$xm$5CJ0JJ NagBwek 2$$hPm$5CJ$JJ NagBwek 3$$Pm$5CJJJ NagBwek 4$$(m$5CJJJ NagBwek 5$$(m$5CJJJ NagBwek 6$$(m$5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy LoL normaldB*CJ_HmHphsHtH^/^ Table Normal:VdB*CJ_HmHphsHtH@>@ TytuB$$xm$5CJH^J^ PodtytuB$$hPm$ 6B*CJ0OJPJQJ^Jphfff:3: :V44 F44foBf D Default 7$8$H$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtH8R8 10NagBwek p#@a@ 10 NagBwek Znak B*CJph4 @r4 10Stopka p#<< 10 Stopka Znak B*CJphtt BTabela - Siatka7:V06U6 N0 HiperBcze >*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] a h ***-j @fB"DvGMP )-.02@^|B@R@AD$KPP*+,/13 $&-!8@0( B S ?}d n Y \ "578:;=>@A_b(cshimMef" # D d Y l q J !455788:;=>@A_b}, 81- ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeghijklmopqrstuxy|}~Root Entry F Tq9|{Data 51Table==PWordDocumentAhSummaryInformation(fDocumentSummaryInformation8nMacros Pp9|Pp9|VBA Pp9|Pp9|dirThisDocument _VBA_PROJECT PROJECT O !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUXY0* pHdProjectQ(@= l }iV J< rstdole>stdoleP h%^*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\e2.tlb#OLE Automation`ENormalENCrmaQF *\C m! OfficgOficg!G{2DF8D04C-5BFA-101B-BHDE5gAAe4 2ggram Files (x86)\Common \Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLL#P 1 Ob Library'zMSF@Cs>MSDFDs3@eD452EE@1-E08F1A-8-02608C4D0BB4aeFM20L'B &/;"1ă} Ã00}#:0ƒ# 50 A55241-75F9-477B-A9C4-0C501"9o0686Users\grzegorz\AppData\Local\Temp\Word8.0d8.exde=@#.E .`M A NThisDocument(GTisD@mcuen 2` H1Bz`",Qҧ""+ NҧxME (S"SS"<(1Normal.ThisDocumentH(%xAttribute VB_Name = "ThisDocument" Bas1Normal.VGlobal!SpaclFalse CreatablPre declaIdTru BExposeTemplateDeriv$Custom izC1a *\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.0#9#C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA6\VBE6.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020905-0000-0000-C000-000000000046}#8.4#0#C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\MSWORD.OLB#Microsoft Word 12.0 Object Library*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\stdole2.tlb#OLE Automation*\CNormal*\CNormal}iV4*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.4#0#C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLL#Microsoft Office 12.0 Object Library*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Library*\G{55C00241-75F9-477B-A9C4-0C50198D0068}#2.0#0#C:\Users\grzegorz\AppData\Local\Temp\Word8.0\MSForms.exd#Microsoft Forms 2.0 Object Library.E .`M }iV NThisDocument0i56aa6cc7ThisDocumentҧ $av̷mK`#$h)WordS1 VBA Win16 Win32 Mac VBA6# Project1 stdole` Project- ThisDocument< _Evaluate Normal Officeu MSFormsC HTMLOption1 HTMLOption2 HTMLCheckbox1 HTMLCheckbox2 HTMLCheckbox3 HTMLCheckbox4 HTMLCheckbox5 HTMLCheckbox6 HTMLCheckbox7 Documentj HTMLOption3 HTMLOption4 HTMLOption5 HTMLOption6 HTMLOption7 HTMLOption8 HTMLOption9 HTMLOption10- HTMLOption11- HTMLOption12- HTMLOption13- HTMLOption14- ` ID="{C567F8F8-CF03-41D3-83B6-F2DDDF2B85C4}" Document=ThisDocument/&H00000000 Name="Project" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="434159E513E913E913E913E9" DPB="01031B1C1C1C1C1C" GC="BFBDA569DD999A9A9A9A65" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 &H00000002={000209F2-0000-0000-C000-000000000046};Word8.0;&H00000000 ThisDocumentThisDocument F0Dokument programu Microsoft OffiPROJECTwmV)CompObjWce Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q