KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Nowa siedziba Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Piastowie

17-10-2003

Na terenie Piastowa placówka TPD działa od września 1995 roku. Na początku pażdziernika tego roku zyskała nową siedzibę przy ul Sułkowskiego 29. Przez wiele lat dzieci korzystały z wygospodarowanych pomieszczeń piwnicznych w bloku przy Al. Wojska Polskiego. Mimo niewielkich pomieszczeń pomoc uzyskał każdy kto zgłosił się do ogniska. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD - informacje ogólne Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze profilaktycznym, mającą na celu zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w sprawowaniu opieki i wychowywaniu dzieci. Ognisko wykorzystuje będące w jego dyspozycji środki, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych, a w szczególności: - podejmuje równoległą pracę z dzieckiem i rodziną; - prowadzi działalność środowiskową na rzecz dziecka i rodziny; - przestrzega zasady respektowania dobra dziecka i poszanowania jego praw; - w wyborze metod pracy z wychowankami, preferuje samorządność i przygotowanie wychowanków do podejmowania samodzielnych wyborów i decyzji. Ogniska TPD tworzy się dla dzieci w wieku od 6 do 17 lat z utrudnioną socjalizacją, z zaburzeniami zachowania, mających trudności w nauce, wychowujących się w trudnych warunkach materialnych i wychowawczych. Ognisko sprawuje opiekę częściową polegającą na uzupełnianiu tych funkcji rodziny, które nie mogą być prawidłowo wypełniane w określonym czasie, bądź zakresie. Ognisko daje wsparcie rodzinie za pośrednictwem pedagoga rodzinnego. Wychowanek dobrowolnie zgłaszający się do ogniska, uzyskuje pomoc w nauce, może uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych, sportowych, kołach zainteresowań, wycieczkach, obozach, otrzymuje posiłek i jeśli to konieczne, również inną pomoc socjalną, a w czasie wakacji może pojechać na kolonie lub obóz. Deklarując chęć pozostania - dziecko przyjmuje swoisty kontrakt z ogniskiem, a przede wszystkim zgadza się na uczestniczenie w indywidualnym, dostosowanym do jego potrzeb programie, a także wykonywanie innych obowiązków polegających na, np.: pomocy słabszym, odpowiedzialności za własne postępowanie, prawdomówności itp. Pełna realizacja założeń programowych i organizacyjnych ogniska przynosi spodziewane efekty, które widoczne są zwłaszcza w końcu roku szkolnego. Wśród różnych możliwości badania efektywności pracy ognisk, przyjmuje się cztery podstawowe kryteria: - usunięcie niepowodzeń szkolnych; promocja do wyższej klasy; - wygaszanie potrzeby umieszczania dzieci w placówkach opieki całkowitej; - poprawa stanu zdrowia i rozwoju fizycznego; - umiejętność samodzielnego funkcjonowania, bez pomocy ogniska. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Piastowie "Nie pozwól nigdy aby ktoś kto przychodzi do Ciebie odszedł, nie stawszy się lepszym i bardziej radosnym..." Te słowa przyświecają codziennej pracy wychowawcom pracującym w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD. Na terenie Piastowa placówka ta działa od września 1995 roku. Przez wiele lat dzieci korzystały z wygospodarowanych pomieszczeń piwnicznych w bloku przy Al. Wojska Polskiego. Mimo niewielkich pomieszczeń pomoc uzyskał każdy kto zgłosił się do ogniska. Zawsze panowała tam ciepła i rodzinna atmosfera. Dziś dzięki władzom miasta dzieci mogą korzystać z nowych pomieszczeń znajdujących się w wolno stojącym budynku przy ul. Sułkowskiego 29. W dniu 2 października 2003 roku wychowankowie i pracownicy ogniska przeżywali ważny dzień - uroczyste otwarcie nowego lokalu. Obecnych było wielu gości: władze Miasta Piastowa - Burmistrz Miasta Piastowa oraz jego Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik Miasta Piastowa, przedstawiciele Rady Miejskiej w Piastowie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Piastowie, Dyrektorzy i Pedagodzy szkół piastowskich, Kierownik Klubów Spółdzielczych w Piastowie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, przedstawiciele Zarządu Mazowieckiego TPD, Koordynator Zarządu Miejsko-Powiatowego TPD w Pruszkowie, Prezes Zarządu Powiatowego w Pruszkowie, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie, Kurator Zawodowy Rodzinny i dla Nieletnich, Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Uroczystego otwarcia ogniska i przecięcia wstęgi dokonali: Wicedyrektor Działu Programów i Promocji Zarządu Mazowieckiego TPD Pani Monika Jagodzińska i Burmistrz Miasta Piastowa Pan Zdzisław Brzeziński. Następnie obecny ks. Piotr Kaczmarowski, wikariusz parafii Chrystusa Króla Wszechświata poświęcił budynek i obecne w nim osoby prosząc o obfite łaski dla osób tu pracujących i dzieci korzystających z tego miejsca i świadczonej tu pomocy. Nie zabrakło też pięknych występów dzieci i młodzieży. Były one nie tylko wyrazem zdolności tych dzieci ale również ich sympatii do wychowawców i całego ogniska. Uwieńczeniem tego spotkania było wręczenie odznak: im. Jordana, Zasłużonego Działacza i Przyjaciela Dziecka dla osób, które w szczególny sposób zaangażowały się w niesienie pomocy dzieciom. W chwili obecnej do ogniska uczęszcza 45 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wychowawcy pomagają dzieciom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, w szczególności czynią to poprzez: - pomoc w pokonywaniu trudności w nauce; - wspieranie rozwoju dziecka, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; - wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku i motywacji do nauki i pracy, podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków, eliminowanie zaburzeń zachowania, agresji, przemocy, wulgarności; - współpracę z rodziną wychowanka, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną; - organizowanie pomocy materialnej dla wychowanków ogniska; - animowanie środowiskowej działalności na rzecz dziecka i rodziny.

« Powrót