KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa

Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa

08-09-2011


Rada Miejska w Piastowie uchwałą Nr XI/44/2011 z 30 sierpnia 2011r wyraziła zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa. Młodzieżowa Rada będzie reprezentacją młodzieży - w wieku od 16 do 23 roku życia - zamieszkałej w Piastowie.

 

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, będą mogli czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w Piastowie i posiedzeniach komisji. Młodzieżowa Rada ma możliwość również opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Młodzieżowa Rada Miasta Piastowa może również bezpośrednio inicjować działania, które piastowskiej młodzieży dotyczą, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne i charytatywne, a także szkolenia i konferencje. Działalność Rady ułatwi również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

Podobnie jak w przypadku Młodzieżowych Rad działających w innych miastach w Polsce również w przypadku działania naszej Rady można wyróżnić 3 najważniejsze cele nazywane 3 filarami. Są to:

1. Aktywizowanie młodzieży. Młodzieżowi radni, pracując w Młodzieżowej Radzie Miasta Piastowa, będą działać na rzecz swojego samorządu. Często udzielają się również w organizacjach pozarządowych. Ich zadaniem będzie włączenie kolejnych młodych ludzi do tego typu aktywności.

2. Upowszechnianie wiedzy o samorządzie. Możemy tu wyróżnić dwa podstawowe rodzaje edukacji obywatelskiej, jaką będzie prowadzić Młodzieżowa Rada Miasta. Pierwszy, to sposób jej funkcjonowania - MRM będzie wybierana i będzie pracować na wzór dorosłej Rady Miejskiej. Można by powiedzieć, że to taka trwająca dwa lata symulacja . Druga forma edukacji samorządowej, to przeprowadzanie przez Młodzieżową Radę kampanii informacyjnej o samorządzie. Młodzieżowa Rada, bazując na swoich doświadczeniach i nabytej wiedzy, przekaże rówieśnikom najważniejsze informacje o samorządzie. Zrobi to np. poprzez plakaty, samodzielnie stworzone ulotki, audycje radiowe, gazetki ścienne, itp.

3. Działalność konsultacyjna Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa. Młodzieżowa Rada może się wypowiedzieć w każdej sprawie, która dotyczy Miasta Piastowa . Będzie reprezentować opinię młodzieży z naszego miasta. Mandat do reprezentowania opinii całego środowiska młodzieżowego dają jej bowiem wybory. Młodzieżowa Rada może prowadzić działalność konsultacyjną np. poprzez składanie interpelacji, przyjmowanie uchwał, opiniowanie projektów uchwał dorosłej Rady Miejskiej, formułowanie pism i petycji, publikowanie artykułów w lokalnej prasie, wyrażanie opinii w trakcie sesji Rady Miejskiej bądź posiedzeń odpowiednich komisji, przygotowywanie własnych propozycji uchwał , spotkania z Burmistrzem Miasta Piastowa lub radnymi itp.

Dla osób zainteresowanych działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa lub pracą w jej strukturach na stronie www.piastow.pl zostanie uruchomiona specjalna zakładka ( podstrona), która zawierać będzie wszystkie informacje na przedmiotowy temat.
Artur Szlapa
Sekretarz Miasta Piastowa
 

« Powrót