KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

19-03-2013

W dniu 26 marca 2013 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji RM.
4. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Piastowie w sprawie zawierzenia Miasta
Piastowa i jego mieszkańców Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, Matki
Jasnogórskiej.
5. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXI a XXXIII sesją RM.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta
Piastowa na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012-2021
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części Piastowa „Dworcowa-południe”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „AL. Krakowska –
południe” uchwalonego Uchwałą Nr LXXI/337/2010 Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 14 września 2010 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „AL. Krakowska –
północ” uchwalonego Uchwałą Nr LXXIII/354/2010 Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 26 października 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód I” uchwalonego
Uchwałą Nr XXXIV/153/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 czerwca 2008
roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale
Nr LXII/297/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa
„Zachód II”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Wojska Polskiego –
północ” ” uchwalonego Uchwałą Nr XX/87/2007 Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 30 października 2007 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Henryki Jasińskiej na działalność Burmistrza
Miasta Piastowa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie
Miasta Piastowa.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Miasta
Piastowa w roku 2013.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych
przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Piastowa w sprawie zmiany granic
Miasta Piastowa.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Piastowa.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Piastowa
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Sprawy różne i wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad XXXIII sesji RM w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
Maria Ziółek
 

« Powrót