KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XL sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XL sesję Rady Miejskiej w Piastowie

20-08-2013

W dniu 27 sierpnia 2013 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXVIII a XL sesją
    RM.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na
      2013 rok Miasta Piastowa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie      Finansowej na lata 2012-2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udziału Miasta Piastowa w realizacji projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/211/2013 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem stołecznym Warszawa, miastem Pruszków, gminą Michałowice, miastem Piastów przy udziale Województwa Mazowieckiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, w sprawie przebudowy rowu U-1 z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XL sesji RM w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
          W Piastowie
            Maria Ziółek

 

« Powrót