KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na XLVIII  sesję Rady Miejskiej w Piastowie

04-02-2014

W dniu 11 lutego 2014 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLVI a XLVIII sesją RM.
5. Sprawozdanie GKRPA z realizacji gminnych programów profilaktyki w 2013 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana
Pawła II” w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Budżetowej na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta na lata 2014-2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta dla części Piastowa „Dworcowa – południe”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i posiłku dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Piastów „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XLVIII sesji RM w Piastowie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
Maria Ziółek
 

« Powrót