KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na LII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na LII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

17-06-2014

W dniu 24 czerwca 2014 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LI i LII sesją RM.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok  Miasta Piastowa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014-2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdań za 2013 rok i zapoznanie się z wnioskiem Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania
budżetu za 2013 rok wraz z uzasadnieniem:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok i informacji o stanie mienia Miasta Piastowa,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2013 rok,
d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za
2013 rok,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej dot. absolutorium,
g) dyskusja oraz przedstawienie opinii Komisji Stałych RM i Klubów Radnych
w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Piastowa z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Miasta Piastowa za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa z tytułu
wykonania budżetu za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o przekazanie środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Piastowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/213/2013 Rady
Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
miasta Piastowa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa wniesionego przez Państwo Marzenę i Mariusza Rybakowskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Państwa Marzeny i Mariusza
Rybakowskich na niewłaściwe działanie Zarządu Budynków Komunalnych.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad LII sesji RM w Piastowie.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
Maria Ziółek
 

« Powrót