KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zaproszenie na LIV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zaproszenie na LIV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

16-09-2014

W dniu 23 września 2014 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LIII i LIV sesją RM.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/308/2014 z dnia
26 sierpnia 2014 roku o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części Piastowa „Zachód I”, uchwalonego uchwałą XXXIV/153/2008 Rady
Miejskiej w Piastowie z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylonego w części
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa
„Wysockiego”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części Piastowa „Zachód I”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/307/2014 z dnia 26 sierpnia
2014 roku w sprawie zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na
2014 rok Miasta Piastowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014-2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki ew. nr 344/6
w obrębie 05 w Piastowie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Tysiąclecia 8.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/213/2013r. Rady
Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Piastowa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
16. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi pani Henryki Jasińskiej na bezczynność Burmistrza
Miasta.
18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi pani Henryki Jasińskiej na niewłaściwe działanie
Burmistrza Miasta.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy różne i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad LIV sesji RM w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
Maria Ziółek
 

« Powrót