KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Zapraszamy na IX sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Zapraszamy na IX sesję Rady Miejskiej w Piastowie

16-06-2015

Uprzejmie zapraszam Panią/Pana na IX sesję Rady Miejskiej w Piastowie, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r. (wtorek) w Gimnazjum Nr 2 w Piastowie (Al. Tysiąclecia 3). Początek o godz. 17.00.

Projekt porządku obrad:
1 Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2 Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe uczniom szkól w Piastowie.
3 Przyjęcie porządku obrad.
4 Przyjęcie protokołu z VIII sesji RM.
5 Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy VIII i IX sesją RM.
6 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i sprawozdania  finansowego za 2014 rok:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania
budżetu za 2014 rok,

d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za
2014 rok,

e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej dot. absolutorium,

g) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa ¬ przedstawienie opinii Komisji Stałych RM i Klubów Radnych.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Piastowa za 2014 rok.
8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa absolutorium za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015¬2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad IX sesji RM w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Piastowie
Agata Korczak
 

« Powrót