KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

NABÓR NA NACZELNIKA WYDZIAŁU UTRZYMANIA MIASTA

NABÓR  NA  NACZELNIKA  WYDZIAŁU   UTRZYMANIA  MIASTA

16-06-2015

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

NACZELNIK WYDZIAŁU UTRZYMANIA MIASTA

URZĘDU MIEJSKIEGO W PIASTOWIE

 

1. Wymagania niezbędne:

1/. obywatelstwo polskie,
2/. wykształcenie wyższe ( preferowane techniczne, prawnicze, administracyjne itp.),
3/. staż pracy – min. 5 lat (w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych ),
4/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/. dobra znajomość procedur administracyjnych, przepisów prawa w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, o zamówieniach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o drogach publicznych, o finansach publicznych, o własności lokali, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie itp.
8/. doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego.

2. Wymagania dodatkowe:

1/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
2/. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, asertywność,
3/. dobra znajomość obsługi komputera,
4/. prawo jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1. Prowadzenie oraz nadzorowanie spraw związanych z realizacją zadań i kompetencji Wydziału Utrzymania Miasta.
2. Planowanie i realizacja budżetu w zakresie zadań Wydziału.
3. Prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania i zarządzania mieniem gminnym.
4. Prowadzenie negocjacji z wykonawcami zadań z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta.
5. Sprawowanie nadzoru nad realizacją umów z zakresu działalności Wydziału
6. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dot. zadań Wydziału.
7. Kontrola terminowości realizacji zobowiązań.
8. Monitorowanie realizacji umów.

4. Wymagane dokumenty:

1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze – Naczelnik Wydziału Utrzymania Miasta ” w kancelarii w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa (www.piastow.pl) – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinno być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2014 r, poz.1187 z późń. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r, poz. 1202.)”.

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

« Powrót