KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

NABÓR NA INSPEKTORA ds. OCHRONY ŚRODOWISKA

NABÓR  NA  INSPEKTORA  ds. OCHRONY  ŚRODOWISKA

16-06-2015

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR W WYDZIALE UTRZYMANIA MIASTA  (Zespół ds. Ochrony Środowiska)

URZĘDU MIEJSKIEGO W PIASTOWIE

 

1. Wymagania niezbędne:

1/. obywatelstwo polskie,
2/. wykształcenie wyższe (ochrona środowiska, nauki przyrodnicze lub pokrewne, administracja),
3/. staż pracy – min. 2 lata (w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
4/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/. bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych oraz przepisów z zakresu ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody , o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itp.

2. Wymagania dodatkowe:

1/. wskazane doświadczenie w pracy w administracji,
2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
3/. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
4/. dobra znajomość obsługi komputera,
5/. prawo jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1/. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej , ochrony gruntów rolnych i leśnych itp,
2/. wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew,
3/. przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z reformą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
4/. prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości dotyczącej zadań zespołu,
5/. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
6/. opracowywanie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne projektów związanych z ochroną środowiska,
7/. opiniowanie projektów zieleni na terenie Miasta Piastowa,
8/. prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami,
9/. prowadzenie spraw związanych z opieką nad cmentarzami i obiektami pamięci narodowej,
10/.współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji zadań gminnych.

4. Wymagane dokumenty:

1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Utrzymania Miasta – Zespół ds. Ochrony Środowiska” w siedzibie Urzędu pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2014 r, poz.1187 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2014 r, poz. 1202)”.

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

 

« Powrót