KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświata

Świetne wyniki piastowskich szkół

Świetne wyniki piastowskich szkół

23-06-2015

Wyniki sprawdzianu klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego w piastowskich szkołach w 2015 r.

Szkoły podstawowe.
W tym roku uczniowie szkół podstawowych po raz pierwszy pisali sprawdzian
w nowej formie.
Sprawdzian składał się z dwóch części, obie części były przeprowadzone w formie pisemnej:
- część 1 - zawierała zadania z języka polskiego i matematyki,
- część 2 - zawierała zadania z języka obcego nowożytnego; był to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Wynik egzaminu podany jest w procentach, a nie w punktach - wynik procentowy określa odsetek punktów, które zdający zdobyli za zadania z danego zakresu.

W 2015 r. sprawdzian dla uczniów klas VI w części 1 najlepiej napisali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 - uzyskali 77%. Pozostałe dwie szkoły:  - 7 Szkoła Podstawowa Nr 2- 74% i Szkoła Podstawowa Nr 4 - 75,8%. Wynik maksymalny 100% łącznie z części 1 uzyskało 6 uczniów: dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1, jeden uczeń ze Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz trzech uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4.

Wynik maksymalny - 100% - z poszczególnych przedmiotów uzyskało 69 uczniów, w tym 12 uczniów z języka polskiego, 23 uczniów z matematyki oraz 34 uczniów z języka angielskiego.

Średni wynik w części 1 dla Piastowa wyniósł 74,9%, dla powiatu pruszkowskiego - 73,5 %, dla województwa mazowieckiego - 69,8 %, a dla kraju 67%.


Przedmiot        SP Nr 1  SP Nr 2    SP Nr 4    Piastów powiat pruszk.   woj. maz.    kraj
język polski              78,5              78,8              80,2            79,2         78,3                     75,6                73
matematyka            75,3         68,8              71                  70,4         68,3                                      63,8                61
Ogółem cz.1      77                    74                  75,8          74,9          73,5                                69,8                67
jęz. angielski        83,6              81,8         86,8       83,8              84,8                                      80,4                78

 

Gimnazja.

W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali zadania z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – zadania z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Wynik egzaminu podany jest w procentach - wynik procentowy określa odsetek punktów, które zdający zdobyli za zadania z danego zakresu.

Przedmiot                  Gimn. Nr 1         Gimn. Nr 2            Piastów              powiat                  kraj
j. polski                            69,3                                    71,6                                68,9                              67,9             66
historia i WOS         73,2                     69,4                                71,3               69,7                        63
matematyka           59                                            54,8                 56,4                            55,6                        46
przed. przyrod.       59,8                     57,7                 58,2               57,2             45
j. angielski - podst.76,1                     83                                      76,2                            77                              68
j. angielski - rozsz. 56,1                   62,5                 55,9               59,2             53

Wyników maksymalnych (100%) - z poszczególnych przedmiotów
w Gimnazjum Nr 1 na 169 zdających było - 26, a w Gimnazjum Nr 2 na 55 zdających - 12.

 

 

« Powrót