KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza oraz właściciela nieruchomości,
2. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
3. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
4. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
5. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
6. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Do wniosku należy załączyć:

1. tytuł prawny władania nieruchomością (wypis z rejestru gruntów, prawo własności, użytkowania wieczystego, zarządu, użytkowania oraz inne prawa wynikające z umów cywilnoprawnych),
2. oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej na terenie całego kraju,
3. rysunku lub mapę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
4. wykaz drzew wskazanych do wycinki (dla większej ilości drzew powyżej 5 szt.),
5. jeżeli wniosek składa posiadacz nieruchomości nie będący właścicielem do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela na usunięcie drzewa lub krzewu,
6. w przypadku współwłasności nieruchomości do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wycięcie drzewa lub krzewu.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

II. FORMA I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

• osobiście: Biuro podawcze: Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11-go Listopada 2
• korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów

III. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Ochrona Środowiska
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pokój nr 3
tel. (22) 770-52-46

mail: ochronasrod@piastow.pl

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

V. OPŁATY

Wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

VI. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane jest przez Burmistrza Miasta Piastowa w formie decyzji administracyjnej.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Piastowa.

VIII. PODSTAWA PRAWNA)

1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)
2. ustaw z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
 

IX. INFORMACJE

Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody uzyskanie zezwolenia na wycięcie nie jest wymagane dla drzew lub krzewów:

1) w lasach,
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
3) na plantacjach drzew i krzewów,
4) których wiek nie przekracza 10 lat,
5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
6) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
7) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
8) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
9) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w formacie: doc.  pdf.)