KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główne założenia strategii

Część trzecia

 

Misja i cele strategiczne, programy operacyjne i projekty wykonawcze

(1) Główne założenia strategii

 

Podstawą do sformułowania głównych założeń strategii były: diagnoza stanu Piastowa i jego potencjału rozwojowego (część I dokumentu Strategii), analiza silnych i słabych stron miasta oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją (analiza SWOT) przeprowadzona w grupie reprezentującej większość organizacji, instytucji i stowarzyszeń w mieście (patrz zał. 1,2 i 3) oraz wyniki prac grup problemowych (zał. 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Piastów posiada znakomite położenie blisko centrum aglomeracji stołecznej, stosunkowo młodą i dobrze wykształconą społeczność oraz szybko rozwijającą się infrastrukturę. Wykorzystując te atuty w planowaniu zrównoważonego rozwoju miasta, należy jednocześnie minimalizować związane z nimi niedogodności, takie jak przestępczość i zagrożenia wynikłe z dużego natężenia ruchu. Konsultacje społeczne ujawniły tez dużą wagę jaką ma dla mieszkańców sprawna komunikacja ze stolicą.
  2. Miasto powinno się dalej rozwijać jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, zapewniające swym mieszkańcom dobrą jakość życia poprzez sprawnie działające usługi komunalne oraz odpowiednią ofertę edukacyjną, kulturalną i sportowo-rekreacyjną. W tym celu należy uzupełnić infrastrukturę inżynieryjno-techniczną oraz społeczną, a w szczególności zadbać o lepszą ofertę w zakresie leczenia specjalistycznego.
  3. Należy zapobiec nadmiernej mono-funkcyjności miasta jako "sypialni" stolicy. W tym celu trzeba wytworzyć i pielęgnować więzi mieszkańców z miastem, nadać mu unikalny charakter poprzez właściwą organizację jego przestrzeni publicznej (rozwój centrum), oraz wspierać lokalne inicjatywy obywatelskie.
  4. Zrównoważony rozwój Piastowa wymaga lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego miasta. Piastów odznacza się stosunkowo wysoką siłą nabywczą, którą należy lepiej niż dotychczas wykorzystać dla lokalnego rozwoju poprzez rozwój konkurencyjnej z sąsiednimi gminami oferty handlowo-usługowej. W tym celu należy zadbać zarówno o napływ inwestorów z zewnątrz jak i o właściwe warunki dla rozwoju przedsiębiorczości wśród samych mieszkańców.
  5. Aby podołać wyzwaniom jakie stoją przed Piastowem, dochody miasta muszą ulec zwiększeniu. W tym celu należy maksymalnie zracjonalizować gospodarkę przestrzenią miasta przez przyspieszenie zagospodarowania pozostałych terenów rolnych oraz pozyskanie terenów i budynków nadających się na atrakcyjne oferty inwestycyjne.
  6. Dochody miasta należy uzupełniać poprzez pozyskiwanie środków z zewnątrz ze źródeł krajowych i zagranicznych (np. z funduszy pomocowych UE i Banku Światowego), oraz wykorzystanie kredytów preferencyjnych. W szczególności należy maksymalnie wykorzystać fundusze przeznaczone na rozwój regionalny województwa mazowieckiego.
  7. Wskazany jest udział Piastowa w projektach ponad-miejskich (w razie potrzeby - inicjowanie takich projektów). Niezbędne jest także aktywne wyjście z atrakcyjną ofertą inwestycyjną do inwestorów prywatnych.