KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodność Strategii Rozwoju Piastowa ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego

(4) Zgodność Strategii Rozwoju Piastowa ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego

 

Programy i projekty tej strategii są zgodne z celami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (SRWM) wynikającymi z wymogów ustawowych , co będzie przydatne w staraniach o dofinansowanie projektów dla Piastowa ze środków europejskich rozdzielanych przez województwo. W szczególności są to następujące punkty (SRWM)

 

 • Pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców
 • Pobudzanie aktywności gospodarczej
 • Podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa
 • Zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń
 • Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

 

Ponadto głównym założeniem SRWM jest, iż podstawowym kryterium angażowania się władz województwa w realizację-wspieranie przedsięwzięć lokalnych będzie zasada tworzenia nowych/dodatkowych wartości regionalnych. Strategia zakłada również, że "głównym atutem województwa mazowieckiego, decydującym o jego rozwoju gospodarczym i konkurencyjności ... jest Warszawa i jej najbliższe otoczenie ... Okręg Metropolitalny Warszawy."

W SRWM zawarty jest również postulat tzw "efektu synergii" w rozwoju dwóch największych i blisko siebie położonych metropolii w kraju, Warszawy i Łodzi. W przyszłości przewidywanie jest powstanie tzw "duopolu funkcjonalnego". Jeśli taka wizja ma się spełnić, miejscowości położone blisko trasy łączącej te dwa miasta, takie jak Piastów, powinny mieć priorytet we wspomaganiu rozwoju gospodarczego i procesów urbanizacyjnych.

 

Spośród celów średniookresowych i operacyjnych SRWM największe zastosowanie do projektów tej strategii mogą mieć:

 • Wzmocnienie materialne systemu oświaty
 • Upowszechnienie internetu i infrastruktury informatycznej
 • Poprawa sytuacji w dziedzinie transportu i gospodarki komunalnej
 • Ułatwienie inwestowania w regionie kapitału warszawskiego lub zainwestowanego w Warszawie, w tym usprawnienie procedur decyzyjnych
 • Rozwój infrastruktury technicznej
 • Wspieranie małych i .średnich przedsiębiorstw oraz stymulowanie przedsiębiorczości
 • Tworzenie ośrodków ułatwiających ubieganie się i absorpcję krajowych i zagranicznych środków pomocowych
 • Wspieranie twórczości artystycznej o znaczeniu ... regionalnym i lokalnym