KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje ogólne

1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA

 1. Uchwała nr LXVI/326/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piastowa.
 2. Umowa nr 0131/319/2006 z dnia 11. 09. 2006 r. zawarta między Burmistrzem Miasta Piastowa a PRO ARTE Spółdzielnią Architektów.
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 5. Obowiązujące akty prawne, które wiążą się z gospodarką przestrzenną.

2. WYKAZ MATERIAŁÓW WEJŚCIOWYCH

1. Materiały geodezyjno - kartograficzne

 • mapa topograficzna, skala 1:10000,
 • mapa ewidencyjna, skala 1:2000,

2. materiały planistyczne ponadlokalne

 • koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
 • strategia województwa mazowieckiego,
 • plan zagospodarowania, przestrzennego województwa mazowieckiego
 • strategia rozwoju województwa mazowieckiego
 • strategia rozwoju powiatu pruszkowskiego do 2025 r.
 • program ochrony powietrza powiatu pruszkowskiego – uzasadnienie do programu

3. materiały planistyczne gminne

 • strategia rozwoju miasta Piastowa – przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie Nr LXII/298/2002 z dnia 11 czerwca 2002 r.,
 • opracowanie ekofizjograficzne miasta Piastowa,
 • plan gospodarki odpadami miasta Piastowa
 • program ochrony środowiska miasta Piastowa – uchwała Rady Miejskiej w Piastowie Nr XLVI /242/2005 z dnia 15 marca 2005 r.

4. plany miejscowe:

 • „Malczewskiego” – uchwała Rady Miejskiej w Piastowie Nr XXXVI z dnia 11 marca 1997 r.
 • „Wojska Polskiego” – uchwała Rady Miejskiej w Piastowie Nr IX/60/99 z dnia 23 marca 1999 r.
 • „Orła Białego” – uchwała Rady Miejskiej w Piastowie Nr IX/59/99 z dnia 23 marca 1999 r.
 • „Szarych Szeregów” – uchwała Rady Miejskiej w Piastowie Nr X/41/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r.
 • „Północnego Piastowa” – uchwała Rady Miejskiej w Piastowie Nr VII/33/2003 z dnia 11 lutego 2003 r.
 • „Południowego Piastowa” etap 1 – uchwała Rady Miejskiej w Piastowie Nr XVI/76/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
 • Południowego Piastowa etap 2 i 3 - – uchwała Rady Miejskiej w Piastowie Nr LI/262/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r.
 • „Warszawska” – uchwała Rady Miejskiej w Piastowie Nr LXIV/316/2006 z dnia 7 marca 2006 r.
 • „Wieniawskiego” – uchwała Rady Miejskiej w Piastowie Nr LXIV/317/2006 z dnia 7 marca 2006 r.

5. decyzje formalno-prawne i wnioski

 • wydane decyzje o warunkach zabudowy o okresie 2003 r – 2007 r.
 • wydane decyzje o lokalizacji celu publicznego
 • decyzja Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22. 06. 1994 r. wyrażająca zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze części gruntów rolnych, objętych projektem miejscowego planu ogólnego miasta Piastowa (GZ.tr.0602/Z-01211/94),
 • decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi wyrażająca zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Piastowa (GZ.tr.051/602-470/2002),
 • decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi wyrażająca zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Piastowa (GZ.tr051/602/511/02).

6. inne materiały

 • ewidencyjny wykaz działek gminnych
 • wypisy z ewidencji gruntów,
 • dane demograficzne, stan 2003 r.
 • biuletyn informacyjny Burmistrza i Rady Miejskiej Piastów 2006,
 • informator Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, Komisariat w Piastowie,
 • wnioski do studium złożone przez organy właściwe do uzgadniania i opiniowania studium,
 • wnioski mieszkańców miasta Piastowa.
 •