KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierunki zagospodarowania

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów

Podstawowe założenia

1. utrzymanie dotychczasowego kierunku polityki przestrzennej miasta w zakresie przeznaczania terenów,
2. wprowadzenie do tej polityki modyfikacji wynikających z:

a. skonkretyzowania przebiegu inwestycji ponadlokalnych – autostrady A2 i drogi ekspresowej – południowej obwodnicy Warszawy, wynikających z tego zmian dróg lokalnych oraz przeznaczenia terenów sąsiadujących z ww. inwestycjami,

b. ustaleń obowiązujących na obszarze miasta planów miejscowych,

c. rozwiązań planistycznych przyjętych w sąsiednich gminach,

d. wniosków do studium, które uznano za możliwe do spełnienia i sprzyjające rozwojowi miasta,

e. przyjętych przez Radę Miejską strategii i programów,

f. opracowania ekofizjograficznego

3. określenie polityki przestrzennej miasta w odniesieniu do elementów kształtujących jego ład przestrzenny.

Struktura przestrzenna miasta
Podstawowe obszary funkcjonalne miasta

1. Piastów północny

a. strefa zabudowy mieszkaniowej z usługami,

b. strefa usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej,

c. strefa usług, magazynów i handlu,

d. strefa usług, produkcji magazynów i handlu,

e. strefy zieleni publicznej oraz zieleni połączonej z usługami sportu i rekreacji.

2. Piastów południowy

a. zabudowa mieszkaniowa z usługami,

b. strefa usług,

c. strefa usług i rzemiosła,

d. strefy zieleni publicznej oraz zieleni połączonej z usługami sportu i rekreacji.

Zmiany w strukturze przestrzennej miasta

1. powiązanie obszarów funkcjonalnych przez:
a. wyznaczone na rysunku studium centrum – usytuowane zarówno w północnej jak i w południowej części miasta,
b. nowe przejście pod torami z przejazdem dla rowerów, łączące północną i południową część centrum, na przedłużeniu ul. C. Godebskiego ( w ul. K. Przerwy Tetmajera),
c. nowy przejazd dla rowerów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego przejścia pod torami,
d. przeprowadzenie sieci ścieżek rowerowych, łączących szkoły i przedszkola z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz wyprowadzających ruch z miasta,
2. powiązanie kompozycyjne zespołu „Białego Pałacu” z częścią północną i południową miasta, przez:
a. włączenie zespołu do centrum miasta, oznaczonego na rysunku studium,
b. połączenie zespołu „Białego Pałacu” z przestrzenią publiczną, przeznaczoną do organizowania imprez,
c. ciąg spacerowo rowerowy, możliwy do zrealizowania w oparciu o istniejącą zieleń parkową między ulicami 11 Listopada i Dworcową,
d. nowe przejście pod torami, z przejazdem dla rowerzystów, na przedłużeniu ul. C. Godebskiego (w ul. K. Przerwy Tetmajera),
3. wprowadzenie zmian w układzie komunikacyjnym miasta:
a. połączenie ulic L. Lisa Kuli i Ożarowskiej,
b. przedłużenie Al. Wojska Polskiego do przedłużenia ul. L. Lisa Kuli,
c. zmiana klasy ul. Północnej i jej przedłużenie do serwisówki projektowanej autostrady,
d. wprowadzenie skrzyżowania ul. Północnej z ul. Ożarowską, umożliwiającego płynność ruchu na tej trasie,
e. wprowadzenie przedłużenia ul. Orląt Lwowskich w Ursusie wraz z przekształceniem przebiegu ul. W. Witosa na skrzyżowaniu obu ulic,
f. połączenie ul. M. Ogińskiego z ul. S. Barcewicza,
g. przedłużenie ul. J. Poniatowskiego do ul. W. Broniewskiego w Pruszkowie,
h. poprowadzenie ulicy serwisowej przy południowej granicy miasta, wzdłuż Al. Jerozolimskich,
i. zmiana kategorii ulic:

 • Al. Wojska Polskiego z gminnej na powiatową,
 • ul. J. Piłsudskiego i ul. Bohaterów Wolności z powiatowych na gminne,

4. zamknięcie przestrzenne ciągu Al. Wojska Polskiego przez wprowadzenie:
a. zabudowy mieszkaniowej o wysokości nie przekraczającej 11 m po wschodniej stronie ulicy.
b. zabudowy mieszkaniowej o wysokości nie przekraczającej 18 m po zachodniej stronie ulicy,
c. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami o wysokości powyżej 18 m przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. J. Sowińskiego – podwyższenie zabudowy ma stworzyć dominantę zamykającą istniejący ciąg ul. Wojska Polskiego,
5. wprowadzanie usług:
a. co najmniej w parterach budynków mieszkalnych, na terenach wyznaczonych pod centrum miasta,
b. na terenach mieszkaniowych dopuszczanie usług nieuciążliwych lub z uciążliwością ograniczoną do terenu działki własnej, wbudowanych w budynki mieszkalne - w możliwie dużym zakresie,
c. na terenach położonych przy głównych ulicach dopuszczanie usług w budynkach wolnostojących, równolegle do budynków mieszkalnych.
6. przeznaczenie pod zieleń publiczną oraz usługi sportu i rekreacji fragmentu terenów, położonych w północnej części miasta w sąsiedztwie rzeki Żbikówki - terenów które dotychczas nie uzyskały zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze a na których występują niekorzystne warunki gruntowe, z założeniem, że:
a. na fragmencie oznaczonym na rysunku studium jako fragment ciągu ekologicznego rzeki Żbikówki, wyłączony spod zabudowy - będzie miała prawo powstać tylko zieleń parkowa i niekubaturowe usługi sportu,
b. na pozostałym terenie wprowadzone zostanie ograniczenie realizowania obiektów kubaturowych do minimum niezbędnego dla funkcji podstawowej.
7. umożliwienie zmiany przeznaczenia terenów sportu i rekreacji zlokalizowanych w centrum miasta na cele mieszkalno – usługowe,
8. docelowa likwidacja ogrodów działkowych zlokalizowanych w centrum miasta,
9. docelowa likwidacja zabudowy siedliskowej (gospodarstw rolnych).

Przeznaczenie terenów

 1. MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 2. MN/MW – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
 3. MW/MN – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna,
 4. MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 5. U – usługi oraz usługi i rzemiosło,
 6. U/S – usługi magazyny i handel,
 7. U/P/S – usługi, produkcja, magazyny i handel,
 8. ZP, ZI – zieleń publiczna i izolacyjna,
 9. ZP/US – zieleń publiczna oraz usługi sportu i rekreacji,
 10. ZD – ogrody działkowe,
 11. E, G, W – tereny infrastruktury technicznej.

 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy

Kierunki dotyczące zagospodarowania
Wskaźniki dotyczące zagospodarowania:

1. MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, możliwe jest zachowanie istniejącej i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy zachowaniu podstawowych parametrów do zastosowania w planach miejscowych:
a. maksymalna wysokość zabudowy 11 m,
b. układ zabudowy wolnostojący, bliźniaczy oraz szeregowy, z tym że dla terenów położonych pomiędzy ul. M. Ogińskiego, ul. Bohaterów Wolności, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta preferuje się układ zabudowy szeregowy,
c. minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działek nowo zabudowywanych – dla zabudowy wolnostojącej 60%, dla zabudowy bliźniaczej 50%, dla zabudowy szeregowej 40%,
d. dachy o kącie nachylenia 30° – 50°,
f. dopuszczenie usług wbudowanych w budynki mieszkalne.
2. MN/MW – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, możliwe jest zachowanie istniejącej i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, przy zachowaniu podstawowych parametrów do zastosowania w planach miejscowych:
a. maksymalna wysokość zabudowy 11 m,
b. układ zabudowy jednorodzinnej wolnostojący, bliźniaczy oraz szeregowy,
c. minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działek nowo zabudowywanych – dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 60%, dla zabudowy jednorodzinnej bliżniaczej 50%, dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 40%, dla zabudowy wielorodzinnej 40%,
d. dachy o kącie nachylenia 30° – 50°,
e. dopuszczenie usług wbudowanych w budynki mieszkalne.
3. MW/MN – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, możliwe jest zachowanie istniejącej i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, przy zachowaniu podstawowych parametrów do zastosowania w planach miejscowych:
a. maksymalna wysokość zabudowy 14 m, lub 18 m, zgodnie z oznaczeniem zawartym na rysunku studium,
b. układ zabudowy jednorodzinnej wolnostojący, bliźniaczy oraz szeregowy,
c. minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działek nowo zabudowywanych,

 • przy wysokości maksymalnej 14 m – dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 60%, dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 50%, dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 40%, dla zabudowy wielorodzinnej 40%,
 • przy wysokości maksymalnej 18 m – dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 60%, dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 50%, dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 40%, dla zabudowy wielorodzinnej 30%,

d. dachy o kącie nachylenia:

 • dla zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej nie przekraczającej wysokości 14 m, 30° – 50°,
 • dla zabudowy wielorodzinnej powyżej 14 m, 5° – 50°,

e. dopuszczenie usług wbudowanych w budynki mieszkalne.
4. MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, możliwe jest zachowanie istniejącej i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, przy zachowaniu podstawowych parametrów do zastosowania w planach miejscowych:
a. maksymalna wysokość zabudowy dla zabudowy istniejącej 36 m dla nowej zabudowy 30 m,
b. minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działek nowo zabudowywanych 25%,
c. dachy o kącie nachylenia: 5° – 20°,
d. dopuszczenie usług wbudowanych w budynki mieszkalne.
5. U – usługi, w tym usługi oświaty, kultury, kultu, ogólnomiejskie i podstawowe oraz usługi połączone z rzemiosłem – możliwe jest zachowanie istniejącej i realizacja nowej zabudowy, przy zachowaniu podstawowych parametrów do zastosowania w planach miejscowych:
a. maksymalna wysokość zabudowy dla budynków wolnostojących 11 m
b. układ zabudowy – budynki wolnostojące a w miejscach oznaczonych na rysunku studium symbolem graficznym – usługi w kondygnacjach nadziemnych połączone z funkcją mieszkaniową w wyższych częściach budynków,
c. minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działek nowo zabudowywanych 30%,
d. dachy o kącie nachylenia: 5° – 50°.
e. U/S – usługi magazyny i handel,
f. U/P/S – usługi, produkcja, magazyny i handel,
6. ZP, ZI – zieleń publiczna i izolacyjna,
7. ZP/US – zieleń publiczna oraz usługi sportu i rekreacji,
8. ZD – ogrody działkowe.

Dopuszczalne funkcje towarzyszące podstawowemu przeznaczeniu terenu.
Wskazuje się możliwość dopuszczenia realizacji funkcji towarzyszących terenom o innym przeznaczeniu, określonych na rysunku studium oznaczeniami graficznymi:

 1. strefy wskazane do lokalizowania usług, w tym usług w budynkach wolnostojących,
 2. strefy, w których wskazane jest dopuszczenie funkcji mieszkaniowej, towarzyszącej funkcji podstawowej, pod warunkiem, że zabudowa nie przekroczy 14 m,
 3. strefy, w których wskazane jest dopuszczenie funkcji mieszkaniowej, towarzyszącej funkcji podstawowej, pod warunkiem, że zabudowa nie przekroczy 18 m wysokości i nie będzie niższa niż 14 m,
 4. strefy, w których wskazane jest dopuszczenie produkcji o ograniczonej uciążliwości, towarzyszącej funkcji podstawowej.

Szczególne wskazania dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenów
Wyznacza się się tereny o szczególnych ograniczeniach i wskazaniach, określone na rysunku studium oznaczeniami graficznymi:

 1. tereny o zwiększonej powierzchni biologicznie czynnej, gdzie ww. powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 70%,
 2. tereny wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
 3. tereny przyległe do terenów kolejowych, gdzie mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych,
 4. tereny przyległe do szlaków komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, gdzie mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych i jakości powietrza,
 5. tereny w zasięgu oddziaływania linii energetycznych 110 kV,
 6. tereny w zasięgu przekroczeń dopuszczalnych norm w wyniku emisji hałasu lotniczego (obszar ograniczonego użytkowania – podobszar 3),
 7. tereny, na których występuje skażenie gleb ołowiem,
 8. tereny przyległe do projektowanej autostrady i drogi ekspresowej, gdzie mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych i jakości powietrza,
 9. tereny, będące w zasięgu strefy nadciśnienia 2 kPa, wyznaczone dla Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego Progas Eurogas sp. z o.o. w Pruszkowie,
 10.   tereny, na których wskazane jest wykształcenie centrum miasta,
 11.   obszary przestrzeni publicznej.

Wskazuje się potrzebę powstania dominanty na zamknięciu ciągu ulicy Al. Wojska Polskiego, przy skrzyżowaniu z ul. J. Sowińskiego.
Wskazuje się możliwość określenia innych dominant, na etapie sporządzania planów miejscowych.
Tereny wyłączone spod zabudowy
Wskazuje się do wyłączenia spod zabudowy:

 1. tereny zieleni publicznej i izolacyjnej, oznaczone symbolami ZP i ZI, z wyjątkiem terenów określonych jako obszary przestrzeni publicznej, gdzie wskazuje się możliwość lokalizowania obiektów budowlanych służących obsłudze imprez masowych,
 2. teren ujęcia wody oligoceńskiej wraz ze strefą ochronną,
 3. tereny ogrodów działkowych, w wyjątkiem zabudowy dopuszczonej przepisami prawa.

 

3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska, jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk

Obszary chronione na podstawie przepisów odrębnych
Przepisami odrębnymi, które mają zastosowanie w granicach miasta Piastowa są:

1. ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, określająca szczegółowe zasady ochrony tych gruntów:
Ochronie podlegają grunty rolne II, III i IV klasy:
a. zlokalizowane w północnej części miasta,
b. przeznaczone pod ogrody działkowe, położone trzech punktach miasta, przy ul. Żółkiewskiego (północna część miasta), przy ul. Ogińskiego (zachodnia część miasta), przy Al. Tysiąclecia (centralna część miasta),
2. ustawa o ochronie przyrody, określająca szczegółowe zasady ochrony obszarów i obiektów o wartościach przyrodniczych, krajobrazu, zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz drzew, krzewów i zieleni:
3. czególnej ochronie podlega dąb „Bartuś”, usytuowany przy ul. Bema 9, uznany za pomnik przyrody przez wojewódzkiego konserwatora przyrody dnia 14.06.1984 r.
4. ustawa Prawo wodne, określająca szczegółowe zasady ochrony wód:
ochronie podlegają:
a. ciek wodny Żbikówka,
b. zbiorniki wód podziemnych.
5. ustawa Prawo ochrony środowiska, określająca zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów:
ochronie podlegają zasoby środowiska miasta.
6. ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, określająca szczegółowo m.in. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

Dla terenów położonych w granicach miasta Piastowa nie mają odniesienia inne przepisy odrębne, ponieważ:

 1. na terenach miasta Piastowa nie występują złoża kopalin, tereny leśne, dzikie zwierzęta podlegające ochronie, pomniki zagłady
 2. nie jest prowadzona hodowla zwierząt gospodarskich,
 3. gminie nie został nadany status uzdrowiska ani status ochrony uzdrowiskowej.

Zasady ochrony środowiska i jego zasobów
Wskazuje się konieczność ochrony:

1. jakości powietrza przez:
a. utrzymanie i w przypadku sporządzania planu miejscowego objęcie ochroną zieleni wysokiej wzdłuż ulic o dużym natężeniu ruchu (Al., Tysiąclecia, Al. Wojska Polskiego),
b. utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej ok. 50% przy zabudowie jednorodzinnej,
c. dopuszczenie usług, rzemiosła i drobnej wytwórczości tylko pod warunkiem, że są to przedsięwzięcia nieuciążliwe, lub o uciążliwości ograniczonej do własnej działki,
d. dopuszczenie produkcji tylko pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do własnej działki,
e. uwzględnianie w planach miejscowych konieczności stosowania rozwiązań technicznych zmniejszających hałas w budynkach znajdujących się w strefach uciążliwości od hałasu komunikacyjnego (niezależnie od istnienia zieleni izolacyjnej),
2. jakości gleby przez rekultywację terenów skażonych ołowiem, wskazanych na rysunku studium,
3. wód nawierzchniowych przez uzupełnienia terenie miasta kanalizacji deszczowej,
4. wód podziemnych przez:
a. ochronę stref ich poboru,
b. wykorzystanie wód podziemnych tylko do celów zaopatrzenia ludzi w wodę do picia,
c. ochrona przed degradacją jakościową i ilościową (zmniejszenie zanieczyszczenia żelazem, związkami chemicznymi pochodzącymi z nawozów sztucznych oraz nieszczelnych szamb),
d. zapobieganie przedostawaniu się do gleby nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych przez ustalenia w planach miejscowych nakazujące przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w miejscach, gdzie jest taka możliwość,
e. podczyszczanie wód opadowych z terenów utwardzonych.

Wskazuje się do zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze:

 1. grunty rolne położone w północnej części miasta, oznaczone na rysunku studium,
 2. teren ogrodów działkowych, położonych w centralnej części miasta.

Studium uznaje za zasadne przeznaczenie większości gruntów rolnych na cele nierolnicze przez uzyskanie odpowiednich zgód w przypadku sporządzania planów miejscowych. Studium uznaje za zasadne pozostawienie gruntów rolnych na tych fragmentach miasta, gdzie zlokalizowane są ogrody działkowe, wskazane do zachowania.
Obszary i obiekty wskazane do objęcia ochroną i zasady ochrony
Obiekt uznany za pomnik przyrody
Wszelkie prace prowadzone w zasięgu strefy wpływu na pomnik przyrody winny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
Obiekty wskazane do objęcia ochroną przez uznanie za pomnik przyrody
Wskazuje się następujące obiekty, oznaczone na rysunku studium oraz na rysunku nr 13

 1. 2 dęby, znajdujące się w okolicy ul. Harcerskiej, na osiedlu kolejowym,
 2. zespół dębów w okolicy ul. T. Kościuszki,

Obszary i obiekty wskazane do ochrony w przypadku sporządzania planów miejscowych

1. fragment doliny rzeki Żbikówki położony pomiędzy ul L. Lisa Kuli a zabudową przy ulicach Błońskiej i Sochaczewskiej:
a. wskazany do wyłączenia spod zabudowy
b. wskazany do przeznaczenia pod zieleń parkową
c. gatunki wprowadzanych roślin należy dobierać zgodnie z występującymi tu siedliskami,
2. fragmenty doliny rzeki Żbikówki położone przy ul. Wrzosowej oraz pomiędzy granicą administracyjną z Pruszkowem a ul. L. Lisa Kuli:
a. dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem zachowania dużej powierzchni biologicznie czynnej (min. 60%),
b. uzupełnianie zieleni przez wprowadzanie roślin dobranych zgodnie z występującymi tu siedliskami,
3. zieleń parkowa znajdująca się:
a. w sąsiedztwie budynku Urzędu Miasta,
b. pomiędzy ulicami Warszawską i Bohaterów Wolności, w sąsiedztwie szkoły,
4. zieleń przyuliczna wzdłuż ulic:
a. Al. Wojska Polskiego,
a. Al. Tysiąclecia,
c. ul. Harcerska
5. pojedyncze drzewa i zespoły drzew, wskazane na rysunku studium oraz na rysunku nr 13

Obszary i zasady ochrony krajobrazu kulturowego
Obszary krajobrazu kulturowego zostały orientacyjnie oznaczone na rysunku nr 13. Dla zachowania krajobrazu kulturowego postulowane jest na tych obszarach zachowanie historycznie ukształtowanych:

 1. przebiegów ulic,
 2. linii zabudowy,
 3. gabarytów budynków,
 4. rodzaju zabudowy,
 5. cech elewacji budynków, w tym tradycyjnej formy budynków wielorodzinnych, tzn. z zaznaczeniem w budynkach pojedynczej lub podwójnej osi elewacji,
 6. kątów nachylenia spadków dachowych,
 7. obecności zieleni w otoczeniu budynków.

4. Obszary oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Obszary dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Określa się następujące obszary i obiekty jako dziedzictwo kultury:

1. zespoły budowlane:
a. nr 1 – ul. Bohaterów Wolności nr 23 i 25 (szkoła, biblioteka i park),
b. nr 2 – ul. Harcerska nr 2-8, ul. Listopada 11-go nr 6, nr 8, ul. Popiełuszki nr 1-5 (osiedle kolejowe),
c. nr 3 – ul. Popiełuszki nr 2-22 (osiedle kolejowe),
d. nr 4 – ul. C. Godebskiego nr 3 – „Biały pałac” (karta ewidencyjna zabytku nr 658), i 3 oficyny mieszkalne (karty ewidencyjne zabytku nr 659, 660, 661),
2. dzieło architektury i budownictwa: ul. A. Mickiewicza nr 9 (karta ewidencyjna zabytku nr 662, nr rejestru zabytków 1251),
3. dobra kultury, znajdujące się w zainteresowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym budynki:
a. ul. Bohaterów Wolności nr 9, nr 30, nr 36, nr 37,
b. ul. Dworcowa nr 10/12, nr 14,
c. ul. L. Idzikowskiego nr 2,
d. ul. W. Jagiełły nr 8,
e. ul. M. Kopernika nr 2,
f. ul. J. Kossaka nr 13,
g. Al. Krakowska nr 3, nr 23, nr 37,
h. ul. Z. Krasińskiego nr 3,
i. ul. B. Leśmiana nr 6,
j. ul. Mazurska nr 20, nr 33,
k. ul. A. Mickiewicza nr 14, nr 17, nr 23, nr 33,
l. ul. E. Orzeszkowej nr 2, nr 6,
m. ul. Orła Białego nr 4,
n. ul. M. Reja nr 18, nr 20, nr 22,
o. ul. H. Sienkiewicza nr 17,
p. ul. P. Skargi nr 21,
q. ul. J. Słowackiego nr 4, nr 6, nr 7, nr 9.
4. dobra kultury, określone na podstawie badań własnych, w tym:
a. ul. Z. Gęsickiego nr 3,
b. ul. S. Maczka 3,
c. ul. K. Ujejskiego nr 25, nr 35,
5. dobra kultury, które studium określa jako dobra kultury współczesnej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
a. miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne, bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji:

 • budynki:

o ul. Bohaterów Wolności nr 24,
o ul. E. Orzeszkowej nr 2, nr 6,

 • pomniki i tablice pamiątkowe:

o pomnik - głaz, ul Warszawska 24 – poświęcony pamięci poległych Strażaków,
o pomnik w Parku Miejskim między ulicami 11 Listopada i Dworcową –poświęcony żołnierzom ruchu oporu z terenu Piastowa,
o pomnik przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Bohaterów Wolności –poświęcony pamięci żołnierzy Wojska Polskiego rozstrzelanych przez Niemców 12 września 1939 roku,
o pomnik przy skrzyżowaniu ulic J. Dąbrowskiego i Alei Wojska Polskiego – dla uczczenia pamięci harcerzy i członków Szarych Szeregów, poległych i pomordowanych w latach 1939 – 1945,
o tablica, ul. Z. Gęsickiego 3 – poświęcona pamięci Zbigniewa Gęsickiego - pseudonim "Juno",
o kamień – obelisk przy wiadukcie gen. L. Okulickiego – poświęcony pamięci Generała Leopolda Okulickiego,
o tablice w kościele przy Alei Krakowskiej – poświęcone pamięci harcerzy poległych w latach 1939 – 1945,
b. zespoły budowlane:

 • nr 5 – Al. Krakowska 17 (kościół z otoczeniem),
 •   nr 6 – ul. Lwowska i fragment Al. Krakowskiej (pasaż handlowy, osłona przed koleją).

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Określa się następujące zasady traktowania obszarów i obiektów wskazanych jako dziedzictwo kultury:

1. wprowadzenie do gminnej ewidencji zabytków obiektów:
1. ul. A. Mickiewicza nr 9 (karta ewidencyjna zabytku nr 662, nr rejestru zabytków 1251),
2. ul. C. Godebskiego nr 3:

 • „Biały Pałac” (karta ewidencyjna zabytku nr 658) – postuluje się rozbiórkę i odtworzenie obiektu będących ruiną,
 • oficyna mieszkalna (karta ewidencyjna zabytku nr 659),
 • oficyna mieszkalna (karta ewidencyjna zabytku nr 660),
 • oficyna mieszkalna (karta ewidencyjna zabytku nr 661) – postuluje się rozbiórkę i odtworzenie obiektu będących ruiną.

2. włączenie do gminnej ewidencji zabytków po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
a. zespołów budowlanych:

 • nr 1 – ul. Bohaterów Wolności nr 23 i 25 (szkoła, biblioteka i park),
 • nr 2 – ul. Harcerska nr 2-8, ul. Listopada 11-go nr 6, nr 8, ul. Popiełuszki nr 1-5 (osiedle kolejowe),
 • nr 3 – ul. Popiełuszki nr 2-22 (osiedle kolejowe),
 • nr 4 – ul. C. Godebskiego nr 3 (zespół „Biały pałac” i 3 oficyny mieszkalne),

b. b)budynków wchodzących w skład postulowanych zespołów nr 1, nr 2 i nr 3.
3. objęcie ochroną w przypadku sporządzania planu miejscowego – przy sporządzaniu planu nastąpi ostateczna weryfikacja listy obiektów, (niniejsze wskazanie nie rodzi skutków prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami):
a. dóbr kultury, znajdujących się w zainteresowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym budynków określonych w pkt. 4, z wyjątkiem budynków ul. Bohaterów Wolności 9, i ul. Idzikowskiego 2,
b. dóbr kultury, wyznaczonych na podstawie badań własnych, określonych w pkt. 5,
c. dóbr kultury, które studium określa jako dobra kultury współczesnej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:

 • miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji, określonych w pkt. 7/a,
 • zespołów budowlanych, określonych w pkt. 7/b.

4. zezwolenie na wyburzenie ze względu na położenie i zły stan techniczny budynków mieszkalnych:
a. ul. Bohaterów Wolności nr 9,
b. ul. L. Idzikowskiego nr 2,

Obszary dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasady ich ochrony oznaczone zostały na rysunku studium i na rysunku nr 14.

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

Kierunki rozwoju komunikacji
W związku z projektowaną realizacją dróg o charakterze ponadlokalnym w bezpośrednim sąsiedztwie granicy i po terenie miasta (autostrada i droga ekspresowa) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jest:

1. zrealizowanie powiązania miasta z ww. ciągami komunikacyjnymi przez:

 • ciąg ulic Północna – Ożarowska – L. Lisa Kuli do granicy miasta,
 • ciąg ulic Północna – Orła Białego do ul. Warszawskiej,

2. dostosowanie układu komunikacyjnego na terenie miasta przez:

 • przedłużenie Al. Wojska Polskiego do ciągu ulic Ożarowska – L. Lisa Kuli,
 • przeprowadzenie ulicy przebiegającej wzdłuż drogi ekspresowej, na ciągu przyjętym w gminie Ursus, ze zmianą przebiegu ul. Witosa na skrzyżowaniu z ww. ulicą.

3. uporządkowanie układu komunikacyjnego na terenie miasta przez:

 • połączenie ul. M. Ogińskiego z ul. S. Barcewicza,
 • włączenie ul. J. Poniatowskiego do układu komunikacyjnego.

W celu usprawnienia ruchu oraz zmniejszenia uciążliwości dla terenów mieszkaniowych wskazane są zmiany kategorii ulic (możliwe, dzięki powyższym modyfikacjom):

 1. zmianę kategorii ul. Wojska Polskiego wraz z jej wskazanym na rysunku studium przedłużeniem, z ulicy gminnej na ulicę powiatową,
 2. zmiana kategorii ulicy Piłsudskiego i fragmentów ulicy Bohaterów Wolności z ulic powiatowych na ulice gminne,
 3. przyjęcie kategorii ulicy powiatowej dla wskazanego na rysunku studium przedłużenia ul. L. Lisa Kuli do skrzyżowania ze wskazanym przedłużeniem Al. Wojska Polskiego.

Ponadto wskazane są uzupełnienia istniejącego na terenie miasta układu komunikacyjnego w szczególności:

 1. w północnej części miasta – na terenach położonych na przedłużeniu Al. Wojska Polskiego,
 2. w południowo – wschodniej części miasta, wzdłuż A. Jerozolimskich,
 3. w kwartale ulic Godebskiego, Harcerska, 11 Listopada i E. Orzeszkowej,
 4. w centralnej części miasta – ul. Skorupki.

Powyższe zagadnienia powinny być rozwiązane w planach miejscowych, po szczegółowym przeanalizowaniu istniejącego zagospodarowania i stanu własności. Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych dla ww. terenów zostały już podjęte przez Radę Miejską w Piastowie.
Rysunek studium wskazuje możliwy sposób poprowadzenia po terenie miasta sieci ścieżek rowerowych, łączących przez bezkolizyjne przejścia część północną i część południową miasta a także umożliwiających dojazdy do szkół, przedszkoli, kościołów oraz terenów sportowo -rekreacyjnych.
Na rysunku studium wyznaczone zostały ulice dla zbiorowej komunikacji autobusowej. Przy sporządzaniu planów miejscowych należy zapewnić wyznaczonym na ten cel ulicom odpowiednie parametry techniczne.
Kierunki rozwoju komunikacji uwzględnione zostały na rysunku studium.
Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej
Zaopatrzenie w wodę
Przyjmuje się, że miasto Piastów będzie zaopatrywane w wodę w dotychczasowy sposób. Istniejąca magistrala umożliwia zaspokojenie potrzeb zabudowy w granicach miasta. Dostawa wody będzie się odbywać przez pierścieniowy układ sieci wodociągowej oraz przy pomocy ulicznych przewodów wodociągowej sieci rozdzielczej. Przewiduje się korektę przebiegu głównej magistrali, wskazaną na rysunku nr 15. Nie wszyscy mieszkańcy Piastowa chcą korzystać z wody, pochodzącej z Centralnego Wodociągu Warszawskiego. Część z nich preferuje wodę z lokalnych ujęć. Z tego powodu sieć wodociągowa w Piastowie jest krótsza niż sanitarna. Zakłada się dalszą możliwość wyboru przez mieszkańców źródła zaopatrzenia w wodę i rozbudowę ulicznych przewodów wodociągowych w miarę zgłaszania takiej potrzeby oraz w miarę uruchamiania terenów dotychczas niezainwestowanych.
Odprowadzenie ścieków i wód deszczowych
Przyjmuje się, że odbiornikiem ścieków bytowo-gospodarczych dla Piastowa będzie w dalszym ciągu oczyszczalnia w Pruszkowie. System sieci kanalizacyjnej nie wymaga rozbudowy. Wskazuje się potrzebę:

 1. uzupełnienia fragmentarycznie zrealizowanego kolektora C-bis i włączenia do systemu odprowadzenia ścieków, jako kolektora odciążającego działający kolektor C – jest to szczególnie wskazane w związku z założonym w studium powiększeniem powierzchni zabudowy w północnej części miasta,
 2. podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedli kolejowych, położonych w południowej części miasta i przebudowa istniejącego odcinka sieci ogólnospławnej w kolektor deszczowy,
 3. w przypadku sporządzania planów miejscowych dla południowej części miasta Piastowa wprowadzenie do tych planów obowiązku zastosowania zabezpieczeń na znajdujących się na terenie miasta Piastowa zakończeniach przewodów odprowadzających nieczystości do rowu U-1, znajdującego się na terenie gminy Michałowice.
 4. w przypadku sporządzania planów miejscowych wprowadzenie do tych planów obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków, dla których istnieje taka możliwość oraz obowiązku likwidacji innych sposobów odprowadzenia ścieków, bez dopuszczenia czasowego użytkowania zbiorników bezodpływowych,
 5. uzupełnianie sieci kanalizacyjnej w miarę uruchamiania terenów dotychczas niezainwestowanych,

Przyjmuje się, że odbiornikami wód opadowych będzie w dalszym ciągu Żbikówka i Regułka. Dla zapobieżenia dalszej degradacji wód ww. cieków wskazuje się konieczność:

 1. dokończenia kolektora D1, przez uzupełnienie brakujących odcinków,
 2. wybudowanie oczyszczalni ścieków deszczowych z przepompownią i podłączenie kolektora D1,
 3. rozbudowy kolektora D1, tak aby objął swoim działaniem wszystkie istniejące tereny zabudowy wielorodzinnej w północnej części Piastowa oraz znajdujące się na tych terenach jezdnie ulic,
 4. w przypadku sporządzania planów miejscowych wprowadzenia do tych do planów zapisów zobowiązujących do odpowiedniego podczyszczania wód opadowych z powierzchni utwardzonych na terenach zabudowy wielorodzinnej, na których nie ma kanalizacji deszczowej, do czasu jej realizacji,
 5. wprowadzenia dla pozostałych jezdni odwadniania przez system studni chłonnych,
 6. przebudowy sieci ogólnospławnej, biegnącej ul. J. Tuwima w kanalizację deszczową, odwadniającą tereny kolejowe i osiedla kolejowe,
 7. w przypadku sporządzania planów miejscowych wprowadzenia do tych do planów zapisów zobowiązujących do podczyszczania ścieków opadowych z powierzchni utwardzonych na terenach zabudowy jednorodzinnej i usług.

Zaopatrzenie w ciepło
Przyjmuje się podwójny system zaopatrywania w ciepło z sieci cieplnej (co i cw) i z indywidualnych pieców grzewczych w budynkach z założeniem że:

 1. sieć cieplna będzie zaopatrywała w pierwszym rzędzie budynki wielorodzinne, wielomieszkaniowe (powyżej czterech lokali w budynku) i użyteczności publicznej,
 2. źródłem ciepła dla zabudowy jednorodzinnej będą indywidualne piece, pod warunkiem stosowania paliw ekologicznych (gaz, paliwa płynne),
 3. odnawialne źródła ciepła, w tym wody geotermalne,

Postuluje się rozbudowę sieci cieplnej, także na terenach zabudowy jednorodzinnej jako środek zapobiegający wykorzystywaniu w indywidualnych piecach paliw stałych. Zwłaszcza, że jest to zgodne z wnioskiem złożonym do studium przez zarządzającego siecią, zainteresowanego jej rozbudową.
Zaopatrzenie w gaz
Przyjmuje się, że miasto Piastów będzie zaopatrywane w gaz w dotychczasowy sposób to znaczy z istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej Io „Reguły”.
Wskazuje się konieczność stopniowej wymiany odcinków sieci wykonanych z rur niskiej jakości oraz stopniowe uzupełnianie sieci gazowej w miarę zabudowywania nowych terenów. Dla potrzeb rozbudowy sieci gazowej powinny być rezerwowane trasy w liniach rozgraniczających ulic.
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Przyjmuje się, że miasto Piastów będzie zaopatrywane w energię elektryczną w dotychczasowy sposób. Istniejąca stacja 110kV/15kV „Piastów” zasilana jednotorową linią 110 kV relacji Mory – Sochaczew umożliwia zaspokojenie potrzeb odbiorców w granicach miasta. Wskazuje się potrzebę wymiany linii napowietrznych na kablowe, zwłaszcza w rejonach, gdzie bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Postuluje się wprowadzanie odnawialnych źródeł energii.
Stan i kierunki rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oznaczony został na rysunku nr 15, w zakresie elektroenergetyki na rysunku nr 16.

6. Obszary na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Komunikacja
Jako podstawowe inwestycje celu publicznego wskazuje się:

 1. dostosowanie układu komunikacyjnego do zmian wynikających z planowanych inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym układu komunikacyjnego – obszary wskazane w punkcie 5,
 2. uzupełnienie układu komunikacyjnego – ulic lokalnych i dojazdowych – obszary wskazane w punkcie 5,
 3. realizację układu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych, oznaczonych symbolem graficznym na rysunku studium,
 4. wykonanie bezkolizyjnego przejścia i przejazdu rowerowego przez tory kolejowe, oznaczonych symbolem graficznym na rysunku studium,

Infrastruktura techniczna
Jako podstawowe inwestycje celu publicznego wskazuje się:

 1. realizację pełnej sieci kanalizacji deszczowej, wraz z oczyszczalnią i przepompownią ścieków deszczowych, zlokalizowaną na terenie Pruszkowa.
 2. podłączenie osiedli kolejowych, zlokalizowanych w południowej części miasta oraz zabudowy przy ul. Lwowskiej do kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci ogólnospławnej biegnącej wzdłuż terenów kolejowych w kanalizację deszczową.

Obszary inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie infrastruktury wskazane zostały na rysunku nr 15.
Polityka społeczna
Wskazuje się potrzebę powstania centrum administracyjnego, kulturalnego oraz usługowo handlowego o znaczeniu ogólnomiejskim w rejonie oznaczonym na rysunku studium oraz na rysunku nr 17, oraz włączenie do ww. centrum miasta „Białego Pałacu”,
Jako podstawowe inwestycje celu publicznego wskazuje się:

 1. powstanie przestrzeni publicznej, służącej organizacji imprez w sąsiedztwie „Białego Pałacu”,
 2. zwiększenie ilości terenów przeznaczonych na zieleń publiczną oraz usługi sportu i rekreacji przez przeznaczenie na ten cel terenów sąsiadujących z rzeką Żbikówką, wskazanych na rysunku studium,
 3. zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych przez wprowadzenie w przypadku sporządzania planów miejscowych zapisów umożliwiających realizację przedszkoli prywatnych,
 4. kontynuacja dbałości o widok miasta od strony terenów kolejowych.

Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym oznaczone zostały na rysunek nr 17.

7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

Obszary lokalizacji inwestycji celu publicznego, wskazane na rysunku studium, w tym:
Komunikacja

 1. przebiegające po terenie miasta fragmenty projektowanej drogi ekspresowej S2 (południowej obwodnicy Warszawy),
 2. drogi powiatowe – ul. Warszawska, Al. Tysiąclecia, Al. Wolska Polskiego, ul. L. Lisa Kuli, ul. J. Tuwima, ul. Dworcowa.

Infrastruktura techniczna
Inwestycje międzygminne, w których uczestniczy gmina Piastów są zlokalizowane poza jej granicami, chociaż będzie ich użytkownikiem. Są to:

 1. udział w modernizacji oczyszczalni ścieków w Pruszkowie, do której odprowadzane są ścieki z Piastowa,
 2. udział w modernizacji rowu U1, do którego odprowadzane są wody opadowe z południowej części Piastowa.

Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym oznaczone zostały na rysunku nr 17.

8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych

W granicach miasta Piastowa istnieje obowiązek sporządzenia planów miejscowych na podstawie art. 10, ust.2 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn:

 1. obszar rozmieszczenia obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
 2. obszar przestrzeni publicznej służący organizowaniu imprez, służących nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Granice ww. obszarów oznaczone zostały na rysunku nr 17 i na rysunku studium.

9. Obszary, dla których miasto zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

W granicach miasta Piastowa wskazane jest sporządzenie planów miejscowych dla następujących obszarów:

 1. obszar położony w południowo – wschodniej części miasta, wzdłuż A. Jerozolimskich, orientacyjnie określony ulicami E. Orzeszkowej, Al. Tysiąclecia oraz granicą administracyjną miasta (w celu uporządkowania ukladu komunikacyjnego),
 2. obszary położone w zachodniej części miasta orientacyjnie określony ulicami S. Żółkiewskiego, L. Lisa Kuli, J. Piłsudskiego, J. Sowińskiego, Al. Wojska Polskiego, ul. Bohaterów Wolności oraz granicą administracyjną miasta (w celu uporządkowania układu komunikacyjnego oraz przeznaczenia terenów wymagających przekształceń),
 3. obszar położony w północnej części miasta, na przedłużeniu Al. Wojska Polskiego - tereny, które uzyskały zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze przy sporządzaniu planów, które utraciły moc (w celu określenia przeznaczenia terenu oraz poprowadzenia układu komunikacyjnego),
 4. obszar położony w północnej części miasta wzdłuż rzeki Żbikówki - tereny, które nie uzyskały do tej pory zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (w celu uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz w celu określenia przeznaczenia terenu i poprowadzenia układu komunikacyjnego),
 5. obszar położony w centralnej i południowej części miasta, orientacyjnie określony ulicami 11 Listopada, C. Godebskiego, E. Orzeszkowej i Al. Tysiąclecia, obejmujący m.in. „Biały Pałac” (w celu uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz w celu wytworzenia centrum miasta, likwidacji ogrodów działkowych o niewłaściwej lokalizacji i uporządkowania układu komunikacyjnego)
 6. obszary położone wzdłuż projektowanej autostrady, na odcinkach, w których przebiega po terenie miasta (w celu określenia przeznaczenia i uporządkowania układu komunikacyjnego).

Granice ww. obszarów oznaczone zostały na rysunku nr 17 i na rysunku studium.
Plany na obszarach określonych w punktach 1, 2, 3 i 5 są aktualnie w trakcie sporządzania.

10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

Studium wskazuje do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze wszystkie tereny, które dotychczas takich zgód nie uzyskały, poza terenami wskazanymi do przeznaczenia na ogrody działkowe, określonymi na rysunku studium. Studium zakłada stopniową rezygnację z wykorzystywania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Na terenie miasta Piastowa nie ma gruntów leśnych i leśnej przestrzeni produkcyjnej.

11. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania mas ziemnych

Na obszarze miasta Piastowa nie ma obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi ani niebezpieczeństwo osuwania mas ziemnych.

12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny

Na obszarze miasta Piastowa nie ma udokumentowanych złóż kopalin i nie wyznacza się filarów ochronnych.

13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych

Na obszarze miasta Piastowa nie ma pomników zagłady i nie wyznacza się związanych z nimi stref ochronnych.

14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji

Obszary wymagające przekształceń
Na obszarze miasta Piastowa znajdują się niewielkie tereny wymagające przekształceń:

 1. tereny położone w okolicy skrzyżowania ulic Żbikowskiej i J. Sułkowskiego, na których znajdują się pozostałości nieczynnej kotłowni,
 2. teren baraków, położony w przebiegu ul. I. Skorupki.

Obszary wymagające rekultywacji
Rekultywacji wymagają tereny, położone w centralnej części miasta, na których występują gleby skażone ołowiem, wskazane na rysunku studium.
Obszary wymagające przekształceń i rekultywacji oznaczone zostały na rysunku nr 17 i na rysunku studium.

15. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych

Zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tereny zamknięte jak i ich granice są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. Za tereny zamknięte na obszarze miasta Piastowa uznaje się tereny kolejowe. Brak jest podstaw prawnych i danych merytorycznych dla wyznaczenia stref ochronnych tych obszarów w niniejszym studium.
Wykaz działek objętych decyzją o ustanowieniu terenów zamkniętych dla obszaru miasta Piastowa znajduje się w załączniku do niniejszego studium.

16. Inne obszary problemowe

Na obszarze miasta Piastowa nie zidentyfikowano problemów, które nie mieściłyby się w dotychczasowych wskazaniach niniejszego studium.