KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harcerski Krąg Seniorów w Piastowie

Harcerski Krąg Seniorów i Starszyzny im. Szarych Szeregów w Piastowie, ul. 11- listopada 8

W roku 1973-im rozpoczęła się w Piastowie działalność Klubu Seniorów Harcerzy i Pożarników, od 1983-go roku po akceptacji Głównej Kwatery ZHP, powstał Terenowy Harcerski Krąg Seniorów (THKS), obecna nazwa Harcerski Krąg Seniorów i Starszyzny im. Szarych Szeregów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krąg Seniorów przy obelisku.
Pierwszym komendantem Kręgu był hm. Wiesław Sitkiewicz (1983-1994), następnie hm. Władysław Maciantowicz (1994-2004), obecnie phm. Halina Broniarek.

Ograniczenia polityczne panujące w ZBoWiDzie powodowały dążność byłych działaczy harcerskich i konspiracji do tworzenia odrębnych kręgów, pozbawionych prymatu panującej polityki państwowej, a nawiązującej do tradycji harcerskich i AK-owskich. Wśród inicjatorów działalności Kręgu Seniorów Harcerstwa byli druhowie: Wiesław Sitkiewicz, Zbigniew Adamski, Jerzy Kaczyński, Władysław Maciantowicz, Janusz Pomierny, Jerzy Popielawski, Zygmunt Rutkowski, Aleksander Wódkowski. Siedzibą HKSiS jest lokal w dawnym budynku szkoły podstawowej nr 1 , im. Stanisława Staszica przy ulicy 11-go Listopada nr 8 w Piastowie. Początkowo grono seniorów składało się z zasłużonych harcerzy z okresu przedwojennego i działaczy wojennego podziemia. Zgromadzenie pełniło rolę kombatanckiego kręgu spotykającego się poza ZBoWiDem. Później do Kręgu przyłączyli się starsi harcerze z okresu powojennego, a jednocześnie nastąpiła głęboka współpraca z powstałym Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, którego piastowskie koło korzysta ze wspólnej siedziby z HKSiS. Większość członków ŚZŻAK należała w pewnym okresie swojego życia do ZHP lub Szarych Szeregów. Co tydzień we wtorki o godzinie 11-ej odbywają się łączne spotkania uczestników Kręgu i Koła ŚZŻAK. Spotkania te służą gruntowaniu się przyjaźni różnych pokoleń harcerskich, oraz kombatantów wojennych. Odbywają się w miłej atmosferze, wśród wielu wspomnień, rozmów o sprawach Piastowa i kraju, o wpływie na wychowanie młodzieży. Panuje duch patriotyzmu, lecz w zasadzie bez politycznego zaangażowania się, Przewodniczącą Kręgu HKSiS jest Halina Broniarek, aktyw stanowią Andrzej Siedlecki, Ireneusz Wierzbowicz, Krystyna Siedlecka, Janina Kurowska, Eugeniusz Prus, Tadeusz Ryciak, Andrzej Olaszek. Lokal HKSiS jest połączony z Harcerską Izbą Pamięci. W Izbie zgromadzone są pamiątki i akcesoria dotyczące minionych dziejów harcerstwa w Piastowie, kroniki, fotografie, zbiory dokumentów, a także elementy broni i umundurowania żołnierzy podziemia okresu okupacji niemieckiej. Kultywuje się pamięć o członkach Kręgu, którzy odeszli na wieczną wartę.Krąg Seniorów prowadzi w Izbie Pamięci spotkania z młodzieżą szkolną, zapoznające z przeszłością Piastowa i dziejami harcerskimi. Krąg podlega Komendzie Hufca ZHP w Piastowie, która posiada oddzielny lokal w budynku oficyny pod tym samym adresem. Uczestnicy Kręgu brali udział w wielu imprezach organizowanych na terenie powiatu i miasta, jak w corocznych Rajdach – po Kamienistej Drodze – Warszawa – Pęcice, Szlakiem Naszej Historii, uroczystościach rocznicowych i państwowych. Współpracowali ze szkołami i hufcem ZHP, wygłaszając prelekcje i gawędy. Krąg gościł w swojej Izbie młodzież harcerską z Ukrainy, a także seniorów z okolicznych organizacji. Do najważniejszych osiągnięć Kręgu zaliczamy zorganizowanie wspomnianej Izby Pamięci, opracowanie i wmurowanie tablicy ku czci Zbyszka Gęsickiego - „Juno”, budowę obelisku upamiętniającego udział harcerek i harcerzy Szarych Szeregów w walce o niepodległą Polskę. Obecnie, wraz z upływem czasu i zdrowia, dużo dotychczasowych obowiązków Kręgu przejęła Komenda Hufca ZHP.

Krąg opracował szereg publikacji na temat harcerstwa Piastowa np. Zarys Dziejów Harcerstwa w Piastowie w latach 1918 – 1939 – (Biuletyn Historyczny Chorągwi Stołecznej ZHP 1-4/1989 r.), Z dziejów harcerstwa w Piastowie w latach 1918 - 1970 – (Biuletyn Informacyjny Rady i Burmistrza Miasta Piastowa nr 8/2008, nr 1/2009), oraz szereg opracowań na potrzeby własne i Izby, jak Album Bohaterów – Harcerzy Piastowa, Album drużynowych okresu 1918 – 1939, Spis harcerzy Piastowa1918 – 1949, Zestaw biografii seniorów harcerskich Piastowa i inne. Napisano i zaktualizowano 2008/2013 r. A.O.

Harcerski Krąg Seniorów i Starszyzny im. Szarych Szeregów - Izba Pamięci