KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Jednostka prowadząca

Referat Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty

- podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno-technicznej (czyli bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego),

- wypełniony i podpisany formularz meldunkowy,

- do wglądu - w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) - tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Piastowa , ul. 11 Listopada 2

Dokumenty należy składać w kancelarii :

Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
Piątek 8-00-15.00

Sprawy załatwiane są:

Referat Spraw Obywatelskich ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka A Tel.22 770 52 82
tel. 22 770 52 82

Godziny pracy Referatu Spraw Obywatelskich:

poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-15.00

Opłaty

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - od każdego stosunku pełnomocnictwa

Składający wniosek lub dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu

(Bank BPH S.A. Gdańsk Oddział w Pruszkowie):
IBAN: 77 1060 0076 0000 3210 0023 5189
lub w kasie Urzędu Miasta Piastowa ul.11 listopada 2.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu podania Referat Spraw Obywatelskich przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin w lokalu, itp.

Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Podstawa prawna

ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.), w tym. art. 31 ust. 1 ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Referatu Spraw Obywatelskich.

Inne informacje

Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wypełniony formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego) podpisany przez osobę (osoby) posiadającą (e) tytuł prawny do lokalu, do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.

 

Formularze do pobrania:

W N I O S E K o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej