KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-Numer PESEL

Jednostka prowadząca

Referat Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty

Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. Urzędu. Urząd Miasta Piastowa jest właściwy dla przyjęcia wniosku o nadanie nr PESEL: dla osób, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Piastowie lub w braku miejsca zameldowania jeżeli pracodawca ma siedzibę w Piastowie.

Wniosek składa się na załączonym formularzu (form pesel) i powinien zawierać:

- wskazanie podstawy prawnej;

- dokumenty potwierdzające wskazane dane;

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka A Tel.22 770 52 80
tel. 22 770 52 80

Godziny pracy Referatu Spraw Obywatelskich:

poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-15.00

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej –

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu

(Bank BPH S.A. Gdańsk Oddział w Pruszkowie):
IBAN: 77 1060 0076 0000 3210 0023 5189
lub w kasie Urzędu Miasta Piastowa ul.11 listopada 2.

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wzywany do ich usunięcia w ciągu 7 dni - niesunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)

Tryb odwoławczy
Brak

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL