KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-Dopisanie do spisu wyborców

Jednostka prowadząca

Referat Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich ul. 11 Listopada 8

parter pokój Nr 2 Klatka A
tel. 22 770 52 80

Godziny pracy Referatu Spraw Obywatelskich:

poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-15.00

Opłaty:
BRAK

Termin załatwienia:

Niezwłocznie, od ręki.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
2.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze. zm.).
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U z 2015 poz. 5).

Tryb odwoławczy:
Brak.

UWAGI:

1. Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
1. właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
2. w której czasowo przebywa.

Powyższe stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy. W wyborach uzupełniających do Senatu pkt 2 ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

2. W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wnioskodawcą jest wyborcą niepełnosprawnym, a na obszarze okręgu wyborczego właściwego jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę, z zastrzeżeniem Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów chyba, że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym.

4. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. W zależności od zarządzonych wyborów spis wyborców składa się z części A lub części A i części B.

Spis wyborców składa się z:

1) części A – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw;
2) części A i części B – w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta.
Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach, które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Formularze do pobrania:

WNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców

WNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców (dla żołnierzy i innych służb)