KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-Głosowanie korespondencyjne

Jednostka prowadząca

Referat Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
2. W przypadku wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyboru wójta, wyborca niepełnosprawny musi przedstawić kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
3. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Spraw Obywatelskich ul. 11 Listopada 8

parter pokój Nr 2 Klatka A
tel. 22 770 52 80

Godziny pracy Referatu Spraw Obywatelskich:

poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-15.00

Opłaty:
Brak.

Termin i sposób załatwienia:

Pakiet wyborczy dostarcza się wyborcy lub wyborca odbiera go osobiście w urzędzie gminy nie później niż w 7 dniu przed dniem wyborów.

Termin składania dokumentów:

Do 27 kwietnia 2015 r.
w przypadku ponownego głosowania do 14 maja 2015 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania. (Dz. U. z 2015 r. poz. 119).
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju. (Dz. U. z 2015 r. poz. 131).

Tryb odwoławczy:
Brak.

Uwagi:

1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.
2. Powyższe nie dotyczy wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyboru wójta – w tym wypadku głosować korespondencyjnie mogą tylko wyborcy niepełnosprawni.
3. Jeżeli głosowanie dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej albo wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.
4. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego jest wspólne dla wszystkich przeprowadzanych w danym dniu wyborów.
5. W przypadku gdy Wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że wyborca zwrócił pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.
6. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
7. Pakiet wyborczy doręcza się, wydaje się wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
8. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zamiaru głosowania korespondencyjnego, również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania korespondencyjnego będzie głosował korespondencyjnie. Wójt, (burmistrz, prezydent miasta) prześle mu pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmiany tego adresu.

 

Formularze do pobrania:

ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę