KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Jednostka prowadząca

Referat Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
2. Pisemna zgoda osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat).
4. Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania).

Miejsce złożenia i odbioru:

Referat Spraw Obywatelskich ul. 11 Listopada 8

parter pokój Nr 2 Klatka A Tel.22 770 52 82
tel. 22 770 52 80

Godziny pracy Referatu Spraw Obywatelskich:

poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-15.00

Opłaty:
Brak.

Termin odpowiedzi:

Termin składania dokumentów: do 4 maja 2015 r. ,a w przypadku ponownego głosowania do 18 maja 2015 r.

Tryb odwoławczy:
Brak.

Uwagi:

1. Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
2. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
3.Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie postanowienia o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 9 dnia przed dniem wyborów. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy.
4. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, prezydent miasta w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, prezydent miasta odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.
5. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia woli prezydentowi miasta, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
6.Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
8. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
9. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy w miejscu zamieszkania wyborcy lub innym miejscu na terenie gminy.
10. Osoba chcąca być pełnomocnikiem, wpisana do rejestru wyborców w innej gminie niż osoba udzielająca pełnomocnictwa, musi posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania ( Nie dotyczy wyborów samorządowych)
11. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu.
12. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
• śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika,
• wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267ze zm.).
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. Nr 157, poz. 936 ).

Wymagane załączniki:

1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Formularze do pobrania:

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ