KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augusta Popiół

Urodziła się 8.03.1905 r. w Katowicach. W Piastowie mieszkała od roku 1930 przy ul. Bohaterów Wolności 34.

o ukończeniu szkoły średniej pracowała jako prywatna nauczycielka (guwernantka). Później mąż - logopeda z Instytutu Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie - wprowadził Ją w arkana pracy nad wymową. Udzielała lekcji logopedii w domach uczniów lub przyjmowała ich we własnym domu, prowadziła długotrwałe treningi z dziećmi upośledzonymi, korygowała wady wymowy.

Na kilkadziesiąt lat związała się ze sferą szeroko rozumianej pomocy społecznej. Współpracowała z referatem Opieki Społecznej przy Urzędzie Miejskim w Piastowie. W latach 60. i 70. pełniła obowiązki opiekunki społecznej. Starała się o pozyskanie dla dzieci i ludzi starszych lub niezaradnych ubrań i wyżywienia, szczególnie obiadów.

Jako radna Miejskiej Rady Narodowej w Piastowie kilku kadencji najofiarniej pracowała w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Organizowała wyjazdy zdrowotne, miejsca w Domach Opieki. Na forum Komisji Gospodarki Komunalnej podnosiła potrzebę budowy dróg i chodników.

Aktywność społeczna Augusty Popiół rozciągała się także na inne obszary życia. Przez wiele lat była ławnikiem sądowym i członkiem miejskiej Komisji Przeciwalkoholowej. Była też cenionym członkiem Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Zdrowia przy ul. Reja w Piastowie.

Pomimo rozlicznych zajęć społecznych lubiła prowadzić kuchnię domową dla rodziny oraz zajmować się ogrodem.

Została odznaczona Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniona wieloma dyplomami służby zdrowia, Polskiego Czerwonego Krzyża, władz lokalnych.

W Złotej Księdze Miasta Piastowa znajdujemy taką charakterystykę: Długoletnia zasłużona działaczka społeczna Piastowa. Długoletnia radna MRN, działaczka Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, przewodnicząca podkomisji Zdrowia. Zaangażowana szczególnie w zagadnienia czystości w placówkach handlowych i usługowych oraz w niesienie pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. Była działaczka Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymała 18.07.1985 r.

Zmarła 22.12.1993 r. Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim.