KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Sadowska

Ur. się 11.09.1914 r. w Kołodziejówce, woj. tarnopolskie (obecnie Ukraina). W Piastowie od 1939 r., najpierw przy ul. Dworcowej, a następnie Harcerskiej.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w rodzinnej Kołodziejówce wyruszyła do Tarnopola, gdzie w 1933 r. zdobyła zawód nauczycielki w Żeńskim Seminarium Nauczycielskim. W roku 1965 ukończyła Wyższe Studium Nauczycielskie w Warszawie na wydziale biologii z chemią. Jej pracę zawodową i społeczną ubogaciły liczne kursy, m.in.: Instruktorów Zuchowych w Nierodzimiu, Reżyserów Teatrów i Chórów Ludowych we Lwowie, Administracyjny organizowany przez Radę Ministrów w Warszawie.

Od 1933 r. do wybuchu wojny pracowała na Kresach jako nauczycielka w: Skałacie, Ostapiu, Wawelówce, Hałuszczyńcach. Po wojnie w latach 1946-51 była nauczycielką w Szkole Podstawowej Nr 40 w Warszawie, równocześnie pełniła obowiązki radcy w Naczelnej Dyrekcji Bibliotek. Choroba i obowiązki rodzinne zmusiły Ją do zmiany pracy. Zatrudniła się w piastowskim LO im. Adama Mickiewicza jako sekretarka i nauczycielka, później w Pruszkowie przy budowie i reorganizacji SP Nr 11 podległej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. W latach 1956-63 była kierowniczką świetlicy w SP Nr 11, a następnie SP Nr 5 w Pruszkowie. Od 1963 do 1977 r. nauczała biologii w SP Nr 1 i SP Nr 3 w Piastowie.

Podstawowy nurt działalności społecznej związała z harcerstwem. W latach 30. prowadziła drużyny żeńskie i męskie w szkołach, w których uczyła. Tuż przed wybuchem II wojny światowej rozpoczęła pracę instruktora zuchowego w piastowskich drużynach harcerskich, współpracowała także z drużyną starszoharcerską przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, gdzie prowadziła zespół teatralny. W czasie wojny w tajnym harcerstwie przemianowanym na Szare Szeregi. Po wojnie pełniła funkcję namiestnika zuchowego w Komendzie Harcerskiej w Piastowie oraz prowadziła liczne obozy pruszkowskiego Hufca ZHP w ramach akcji "Warmia i Mazury". W latach 1958-60 była kierownikiem harcerskiego Zespołu Artystycznego "Kalina", o którym powszechnie mówiono Takie Małe Mazowsze. W 1984 r. wstąpiła do Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Szarych Szeregów w Piastowie, poświęcając się krzewieniu ideowego dziedzictwa ZHP pośród młodszych pokoleń.

W latach 1940-45 była członkiem ruchu oporu, najpierw Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej, ps. "Diana". Ukończyła kurs sanitarny, kolportowała prasę podziemną, prowadziła skrzynkę kontaktową 7 kompanii "Jowisz", była łączniczkę i referentem łączności III batalionu "Dotrzeby" w VI Rejonie AK. Brała udział w transporcie broni i materiałów wybuchowych oraz ewakuacji radiostacji z ul. Dworcowej w grudniu 1944 r. Należała do agendy AK - Wojskowej Służby Kobiet. W czasie Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu niosła żołnierzom i ludności cywilnej stolicy pomoc sanitarną i żywieniową, głównie w ramach organizacji Rada Główna Opiekuńcza.

Była długoletnim ławnikiem Wydziału Cywilnego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Pełniła odpowiedzialne funkcje w Towarzystwie Przyjaciół Piastowa, Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" i innych organizacjach.

Został odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami, kilkakrotnie Medalem Wojska (londyńskim), Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem 40-lecia PRL, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Honorowym PCK IV stopnia, Odznaką "Tysiąclecia", Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Warszawskiego.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymała 18 lipca 1985 r.

Zmarła 6.11.1996 r. Została pochowana na Cmentarzu w Gołąbkach.